USTAWA 2.0

1 października 2018 weszław życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze akademickiej.

Rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. 
   w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
   Dz.U. 2018 poz. 1818
   
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. 
   w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism 
   naukowych”
   Dz.U. 2018 poz. 1832
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r.
   w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych 
   oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
   międzynarodowych
   Dz.U. 2018 poz. 2152
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. 
   w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój 
   potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się 
   w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 
   oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych 
   i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych 
   (Dz.U. 2018 poz. 2508)
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r.
   w sprawie współczynników kosztochłonności [pdf] 
   Dz.U. 2019, poz. 202
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. 
   w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
   Dz.U. 2019 poz. 392
  7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
   w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych 
   na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz 
   specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania 
   Dz.U. 2019 poz. 893


Ważne strony:

UW a nowa ustawa Prawo o szkolniwie wyższym i nauce

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki część 1 [pdf]

 

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-nauka-bip/

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.