Program „Rozwój czasopism naukowych”

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 20 października 2021 w Biurze Obsługi Badań
 • 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 w MEiN – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję do podpisu” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Informacje o programie „Rozwój czasopism naukowych” dostępne są na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych


 • W sekcji Kierownik podmiotu:

RCN wnioskodawca – Kierownik podmiotu

 • W sekcji Osoby przygotowujące wniosek:
RCN osoba do podpisu - Osoby przygotowujące wniosek

RCN osoba do podpisu – Osoby przygotowujące wniosek

 • W sekcji Elektroniczna wysyłka:

:

 • Konto bankowe: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452 (Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)

 

Biuro Obsługi Badań udostępni Państwu następujące załączniki:

 1. zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie UW otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie 2 poprzedzających go lat podatkowych,
 2. informacje niezbędne do przyznania pomocy, określone w przepisach dotyczących zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
 3. Upoważnienie – Pełnomocnictwo dla Prorektora do podpisywania wniosków.

 

O kopię aktualnego wypisu z rejestru dzienników i czasopism, proszę się zwrócić do Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy z pisemnym wnioskiem oraz uiścić opłatę sądową.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

 

Materiały

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych

Komunikat MEiN w sprawie zniesienia obligatoryjności posiadania ORCID dla celów ewaluacyjnych 2021-09-03

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222) znosi wymóg rejestrowania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie POL-on-PBN.

Jak wskazują dane, do tej pory co 4 osoba, której osiągnięcia podlegać będą ewaluacji jakości działalności naukowej, nie powiązała swojego konta ORCID z PBN lub nie posiada identyfikatora ORCID. Tak duża skala mogła niekorzystnie wpłynąć na wyniki ewaluacji, dlatego też zdecydowano o uniezależnieniu ewaluacji jakości działalności naukowej od faktu zaraportowania publikacji do ORCID.

Dotychczas, obecność publikacji na koncie ORCID autora była warunkiem uwzględnienia  publikacji w procesie ewaluacji. Informacja o dopełnieniu obowiązku docelowo trafiała do Profilu Instytucji w PBN, czyli miejsca skąd dane są pobierane do aplikacji SEDN, w której przeprowadzona będzie ocena dorobku publikacyjnego.

Projektowane przepisy przewidują zniesienie obowiązku umieszczania publikacji w rejestrze ORCID, a Polska Bibliografia Naukowa (PBN), działająca w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, uznawana będzie za bazę, o której mowa w art. 265 ust. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. bazę danych dostępną za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wystarczającym będzie zaraportowanie publikacji do PBN.

Naukowcy nadal będą mieli możliwość logowania się do PBN za pomocą swojego numeru ORCID i będzie on widoczny w Profilu Autora w PBN.

Utrzymana zostanie również możliwość rejestrowania publikacji w ORCID, jednak od tej pory będzie to już tylko fakultatywne.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/20/komunikat-mein-w-sprawie-zniesienia-obligatoryjnosci-posiadania-orcid-dla-celow-ewaluacyjnych/493808