Ewaluacja 2021 – Patenty – punktacja

Patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin nie są uwzględniane w slotach publikacyjnych, można ich zgłosić maksymalnie N.

W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia, które są wynikiem działalności naukowej prowadzonej w uczelni w ramach ocenianej dyscypliny.

Zgodnie z § 19.1. Rozporządzenia za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 5, przyznaje się ewaluowanemu podmiotowi:

  • 100 pkt – przyznany uczelni patent europejski albo patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
  • 75 pkt – patent przyznany uczelni przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • 50 pkt – patent przyznany innemu podmiotowi niż ewaluowana uczelnia, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest osoba, która została zaliczona do liczby Nw danej dyscyplinie naukowej;
  • 50 pkt – wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny przyznane uczelni przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office);
  • 30 pkt – prawo ochronne na wzór użytkowy przyznane uczelni przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.

W przypadku przyznania więcej niż jednego patentu na ten sam wynalazek/prawa ochronnego na ten sam wzór użytkowy/wyłącznego prawa hodowcy do tej samej odmiany rośliny w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji.

 

Zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

zmieniającym
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej