Z rozporządzenia dot. ewaluacji 2022

17.8. Sumę udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu

w ramach danej dyscypliny naukowej zmniejsza się o:

1) – 3 w przypadku każdego pracownika, który spełnia warunki określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub 3, i:

  • a) w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące,
  • b) wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
  • c) nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnej z publikacji naukowych w trj dyscyplinie, o których mowa w § 8 pkt 1 albo 3 albo w § 12 ust. 6;

2) – 6 w przypadku każdego pracownika, który:

  • a) w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące,
  • b) wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
  • c) nie był zaliczony do liczby N w co najmniej jednej z dyscyplin wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w żadnym z podmiotów, w których był zatrudniony.

17.9. Sumę udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu zmniejsza się o 6 w każdej dyscyplinie naukowej, w ramach której podmiot ten prowadzi działalność naukową, w przypadku każdego pracownika, który:

  • 1) w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące;
  • 2) nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy.

– łącznie przez co najmniej 24 miesiące.

 

17.10. Przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:

  • 1) korzystali z urlopu bezpłatnego,
  • 2) korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,
  • 3) korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)),
  • 4) przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.3))

– łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie

 

Źródło: