Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Nagrody Premiera

KPRM

https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera


Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną

Termin zgłaszania wniosków w kolejnej edycji konkursu  o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za:

 • wyróżniającą się rozprawę doktorską,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

upływa z dniem 30 kwietnia

Wnioski wraz z załącznikami prosimy nadsyłać tylko w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wersje papierowe dokumentów nie będą przyjmowane.

Zespół ds. Nagród do 30 września jest zobowiązany przedstawić propozycję listy nagrodzonych Prezesowi Rady Ministrów do akceptacji.

Po uzyskaniu akceptacji lista zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce Nagrody Premiera.

Kryteria oceny wniosków:

1)            w przypadku nagrody za wyróżniające się rozprawy doktorskie:

 • znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej,
 • poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych,
 • poziom umiejętności autora rozprawy doktorskiej w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;

2)            w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

 • znaczenie osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
  a także dla rozwoju kadry dydaktycznej lub naukowej,
 • poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury;

3)            w przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej:

 • w przypadku działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej:
 • poziom innowacyjności i nowatorstwa uzyskanego osiągnięcia,
 • znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki lub kultury w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla dziedziny nauki lub w dziedzinie sztuki, w której zostało ono uzyskane,
 • znaczący wkład w rozwój dziedziny nauki lub dziedziny sztuki,
 • aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem badawczym lub artystycznym realizującym projekty finansowane w drodze konkursów krajowych
  i zagranicznych lub inicjowanie działalności takich zespołów,
 • w przypadku działalności wdrożeniowej:
 • nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

 

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 69 63