Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 fnp

http://www.fnp.org.pl/

 

 

 

 • START – roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Stypendia START 2016 przyznane

Adresaci: młodzi naukowcy ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
 • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

Laureaci stypendiów z poprzedniego roku mogą ubiegać się o stypendium na drugi rok, biorąc ponownie udział w konkursie – pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki formalne obowiązujące w bieżącej edycji konkursu oraz wykażą udokumentowane postępy w pracy naukowej w stosunku do osiągnięć przedstawionych rok wcześniej.
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/


 • Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  Nagrody FNP otrzymują wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.
  Tryb nominacji – konkurs zamknięty
  Konkurs prowadzony w oparciu o nominacje.
  http://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-fnp/

 • MISTRZ – subsydia profesorskie
  Adresaci: uczeni o znaczącym dorobku badawczym i sukcesach w pracy z młodą kadrą naukową (za wyjątkiem badaczy piastujących stanowiska rektorów lub prorektorów, a także dyrektorów instytutów naukowych). W 2013 roku konkurs skierowany jest do uczonych z obszaru: nauki chemiczne i o materiałach.
  Tryb nominacji – konkurs zamknięty
  http://www.fnp.org.pl/oferta/mistrz/


 • IDEE DLA POLSKI – program dla laureatów ERC Starting Grant-konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) – którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce.
  Adresaci: naukowcy ze stopniem dra, dra hab., z tytułem prof. oraz uczeni obcokrajowcy
  Konkurs w trybie ciągłym
  http://www.fnp.org.pl/oferta/idee-dla-polski/

 • MONOGRAFIE
  Adresaci: autorzy polscy lub autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.
  Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie.
  Konkurs w trybie ciągłym
  http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

 

UWAGA! Programy FNP z dofinansowaniem funduszy europejskich obsługuje Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW – Kontakt z BWR