Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ncbir

http://www.ncbir.pl/

 

 

 • LIDER – dla zespołów, dla młodych naukowców
  – celem Programu Lider jest wsparcie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności podniesienie kompetencji w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołem badawczym poprzez realizację projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.
  http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/

 • Patent Plus – dla jednostek naukowych
  – program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
  http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/

 • INNOTECH – dla jednostek naukowych
  – finansowanie nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech). Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.
  http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/


 • PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH – dla zespołów
  finansowanie  sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B). Program obejmuje swoim zakresem prowadzenie prac badawczych podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne (np. badania materiału o specyficznych właściwościach pod kątem możliwości ich wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach – ścieżka A), jak i podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (np. modyfikacja materiału stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parametrów – ścieżka B).
  http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/

 • PATENT PLUS – dla zespołów
  finansowanie występowania o prawną ochronę wyników prowadzonych badań naukowych, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a  tym samym zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce.
  http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/

 • GRAF-TECH – dla zespołów
  – finansowanie badań naukowych, prac rozwojowych oraz prac przygotowujących do wdrożenia w celu opracowania i wdrożenia produktów opartych na wykorzystaniu unikalnych właściwości grafenu (tj. niski ciężar właściwy, elastyczność, wytrzymałość, wysokie przewodnictwo elektryczne i cieplne, przezroczystość).
  http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/graf-tech/

 • KREATOR INNOWACYJNOŚCI – dla zespołów
  – finansowanie programu którego celem jest zwiększenie aktywności publicznych organizacji badawczych i przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji wiedzy, w szczególności poprzez: rozwój systemów komercjalizacji wyników B+R z publicznych organizacji badawczych do przedsiębiorstw, zintensyfikowanie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej dotyczącej komercjalizacji wiedzy, promowanie przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów i pracowników uczelni oraz pracowników jednostek naukowych.
  http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/kreator-innowacyjnosci/

 • PROGRAMY STRATEGICZNE – dla zespołów
  – finansowanie projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Celem programów strategicznych jest integracja środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju .
  http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/

UCHWAŁA NR 18 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich

Uchwała  określa wysokość  oraz zasady  i  sposób  podziału kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich w pracach naukowo-badawczych i zleconych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.