Kryteria ewaluacji

  • Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej

– artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji;
– monografie naukowe, redakcje naukowe monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
– patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe.

  • Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

– projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez NCN, NCBR oraz w ramach NPRH;
– komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how;
– usługi badawcze na zlecenie podmiotów nienależących do systemu SzWiN;

  • Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

– na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą, itp.

Ważne! Kryteria dla każdej z grupy nauk będą miały inną wagę. To pozwoli na ocenę poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich.