Monografie naukowe

➡ według Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r.

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:

 • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
 • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

 Monografią jest również:

 • recenzowany i opatrzony  przypisami,  bibliografią  lub  innym  właściwym  dla  danej  dyscypliny  naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury oraz przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim
 • edycja naukowa tekstów źródłowych.

według Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r.
    (weszło w życie 1.01.2017 r.)

Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne oraz katalogi zabytków, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

 • stanowią spójnie tematycznie opracowania naukowe
 • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy
 • poddane były procedurze recenzji wydawniczych
 • są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy)
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy, których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie
 • posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI

Do monografii nie zalicza się:

 • skryptów i podręczników akademickich jeżeli nie spełniają wszystkich powyższych warunków
 • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło „wybitne” stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objętym oceną: nagroda Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału PAN, Komitetu Naukowego PAN, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.