Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni

Zakończenie I edycji wsparcia Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni

W dniu 31 grudnia 2021 roku zakończona została I edycja Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni.

Informacja o formie dofinansowywania publikacji w 2022 roku ukaże się do końca I kwartału br.

Zapraszamy do składania wniosków dot. wydawania publikacji w ramach Mikrograntów IDUB – https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/

 


Informacje ogólne

 1. Beneficjentami programu mogą być pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N.
 2. Warunkiem koniecznym otrzymania  dofinansowania  jest złożenie  informacji od wydawcy o możliwości wydania publikacji do końca 2021 roku.
 3. W celu otrzymania wsparcia należy złożyć wypełniony formularz wniosku dostępny na stronie:  http://bob.uw.edu.pl/?attachment_id=4662
 4. Wnioski można składać w trybie ciągłym.
 5. Rozpatrywanie wniosku: maks. 14 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.
 6. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w ciągu 30 dni wniosek uznaje się za anulowany.
 7. Warunek realizacji: uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW.
 8. Rozliczenie: Przyznane środki finansowe podlegają rozliczeniu w Biurze Obsługi Badań (do rozliczenia merytorycznego (krótki opis zrealizowanego zadania) należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów (wydruk z SAP) podpisane przez Pełnomocnika Kwestora i Dziekana/Dyrektora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od zakończenia zadania).
 9. Okres realizacji maksymalnie do 31 grudnia 2021 r.
 10. Rekomendujemy przesyłanie wniosków w formie elektronicznej.

Obieg dokumentów

 1. Skan wypełnionego i podpisanego przez kierownika jednostki wniosku należy wysłać na adres: Ewa.Luczynska@adm.uw.edu.pl. Podpis składającego wniosek oraz kierownika jednostki mogą być elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.
 2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania/odmowie przyznania dofinansowania/ konieczności uzupełnienia wniosku podejmuje Prorektor ds. badań.
 3. Biuro Obsługi Badań przygotowuje pismo informujące wnioskodawcę, kierownika jednostki i kwesturę o decyzji Prorektora ds. badań wraz z kwotą przydzielonego dofinansowania.

Środki przyznane w ramach Rektorskiego Programu Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni będą rozliczane w jednostkach organizacyjnych.


Dofinansowanie wydawania publikacji  

Monografie i rozdziały

 • Dofinansowywane będą koszty publikacji monografii,  rozdziałów w monografiach, w Wydawnictwach punktowanych z  Poziomu I listy Ministerstwa (80 pkt) – Wykaz wydawnictw (lista pdf)
 • W przypadku monografii finansowana jest różnica w kosztach wydania publikacji oraz planowanego zwrotu ze sprzedaży.
 • Kwota dofinansowania jest przyznawana na podstawie zweryfikowanego kosztorysu. Do wniosku należy dołączyć kosztorys zweryfikowany przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW).  
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest dołączenie informacji z wydawnictwa potwierdzającego opublikowanie książki do końca 2021 r.
 • W opisie wniosku należy podać tytuł monografii/rozdziału, nazwę wydawnictwa, autorów wraz z afiliacjami oraz krótki opis publikacji.
 • Preferowane będzie wydawanie monografii w WUW.

Artykuły

 • Dofinansowywane będą artykuły złożone do czasopism  mających  minimum  70 punktów według aktualnego wykazu czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki – Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych [xlsx]
 • Dofinansowaniu w wysokości do 5 000,00 zł  podlegać będą artykuły złożone do punktowanych czasopism uniwersyteckich.
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest dołączenie informacji z czasopisma potwierdzającego opublikowanie artykułu do końca 2021 r.
 • W opisie wniosku należy wskazać: tytuł czasopisma, numer ISSN czasopisma, wydawcę, tytuł artykułu, autorów wraz z afiliacjami, krótki opis zadania.
 • Środki przyznane na publikację w punktowanych czasopismach uniwersyteckich będą przekazywane jednostce organizacyjnej UW wydającej czasopismo.

Wykup opcji open access dla artykułów oraz monografii

 • Dofinansowywany będzie wykup opcji open access w przypadku artykułów składanych do czasopism mających co najmniej 70 punktów  według  aktualnego wykazu Ministra Edukacji i Nauki oraz do punktowanych czasopism uniwersyteckich.
 • Warunkiem uzyskania promesy na dofinansowanie jest dołączenie informacji z czasopisma  potwierdzającej  przyjęcie i opublikowanie artykułu do końca 2021 r.
 • We wniosku należy wskazać: tytuł czasopisma, numer ISSN czasopisma, numer DOI artykułu, wydawcę, tytuł artykułu, autorów wraz z afiliacjami, krótki opis zadania.
 • Udzielana może być też promesa na wykup opcji open access w przypadku monografii przyjętych do druku z Poziomu I listy Ministerstwa.
 • We wniosku należy wskazać wydawcę, tytuł, autorów wraz z afiliacjami, krótki opis zadania.
 • Warunkiem otrzymania promesy jest dołączenie informacji z wydawnictwa potwierdzającego publikację monografii do końca 2021 r.
 • Dofinansowanie wykupu opcji open access będzie przyznawane tylko artykułom i monografiom, które do ogłoszenia Programu Wsparcia nie były opublikowane.
 • Środki na wykup opcji open access będą przekazywane jednostce po przesłaniu skanu faktury/noty  do Biura Obsługi Badań.