Uzupełnienie do regulaminu grantów wewnętrznych

pkt. 1 – 9 odnosi się do zał. 2 i 3

  • / granty wewnętrzne poza zał. 1 są przeznaczone dla osób których pierwszym miejscem pracy jest Uniwersytet Warszawski;
  • / o dany typ grantu można ubiegać się raz w roku i dopiero po jego rozliczeniu można występować ponownie o dotacje; 3 / w ramach zał. 2 i 3 może być dofinansowywane pojedyncze działanie naukowe;

4 / przy wnioskach publikacyjnych wymagana jest kalkulacja WUW, dofinansowanie w przypadku wydania publikacji w innym wydawnictwie niż WUW może być maksymalnie do wysokości wydania publikacji w WUW;

5/ kalkulacja wydawnicza musi zawierać informacje analogiczne jak Kalkulacja kosztów WUW (w załączeniu – wzór kalkulacji kosztów [xls])

6/ nie mogą być dofinansowywane wynagrodzenie dla kierownika działania;

7/ nie mogą być dofinansowywane opłaty konferencyjne;

8/ nie może być dofinansowane tłumaczenie tekstu, dofinansowana może być korekta tekstu przez native speakera lub opłata open access (tylko po przyjęciu publikacji do druku). Wnioskowanie o dofinansowanie opłaty open access wg zał. 3 nie wymaga deklaracji złożenia projektu badawczego;

9/ do wystąpienia o dofinansowanie udziału w konferencji należy dołączyć program konferencji;

10/ przy wystąpieniu o dotacje wg zał. 2 preferowane jest, aby działanie było realizowane przez więcej niż jedną jednostkę, warunkiem niezbędnym jest dofinansowanie przez jednostkę składającą wniosek;

11/ przy wystąpieniu o dotacje wg zał. 3 warunkiem niezbędnym jest deklaracja przygotowania i  złożenia wniosku o badawczy grant zewnętrzny (preferowane jest NCN, NCBR, MNiSzW, podanie typu konkursu, terminu złożenia wniosku do 12 miesięcy od daty złożenia wystąpienia);

12/ w przypadku wystąpienia o dotacje wg zał.3 na konferencję liczba noclegów nie może przekraczać liczby dni trwania konferencji;

13/ wystąpienia o dofinansowanie działań nie mieszczących się w podanych kategoriach wymagają rozszerzonego uzasadnienia;

14/ zał. 1 – zatrudnienie na czas określony finansowane z grantu nie może być dłuższe niż 33 miesiące (łącznie zatrudnienie w ramach Uniwersytetu Warszawskiego) – szczegóły w przygotowywanym załączniku.