Program START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Wnioski w konkursie START 2018 można składać do 31 października br. w FNP, do 16 października br. w BOB

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP (edycja 2018), przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start    i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2018 :

 • w jednym egzemplarzuw wersji papierowej
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na wniosku, opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)
  • oraz podpisem i pieczęcią Dziekana/Dyrektora Jednostki UW na przedostatniej stronie wniosku (np. pod napisem „pieczęć instytucji”)

należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 16 października br.

Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

 

<- kliknij w obrazek w celu powiększenia

 

 

 

 

Pliki do pobrania

[ Regulamin_programu_Start – 123 KB ]

[ Regulamin stypendium im. B. Skargi – 697 KB ]

[ Instrukcja_START_2018 – 1 017 KB ]

[ Wzór umowy START_2017 – 376 KB ]

[ Wzór_sprawozdania_START 2017 – 170 KB ]

[ Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – 303 KB ]

 

http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Instrukcje przygotowania wniosków Sonata, Harmonia, Maestro i Miniatura

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
– 15 września w BOB
– 22 września w NCN

Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2017 r.:

 • SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • SONATA BIS 7 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • HARMONIA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • MAESTRO 9 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 • MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe – nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły do 31 grudnia 2017 roku

 

Źródło: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Do 8 stycznia 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

 • wysoki poziom naukowy,
 • odkrywczość założeń i waga wyników,
 • oryginalność ujęcia,
 • integralność tematyki i formy,
 • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Stypendia START: rejestracja online

Termin składania wniosków: od połowy września 2017 r. do 31 października 2017 r. 

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych uczonych. Wysokość rocznego stypendium w ubiegłych latach wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 stypendiów.

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po doktoracie – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy.
Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:

WIĘCEJ: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/