Gospostrateg NCBiR

Przedłużenie naboru wniosków w I konkursie w ramach programu strategicznego: „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG

Nabór prowadzony będzie do 30 listopada 2017 r. (poprzednio do 30 października 2017 r.) do godziny 16:00.
Termin wewnętrzny UW – 20 listopada w BOB
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków w I konkursie w ramach programu strategicznego „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.

Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców

Termin składania wniosków do Ministerstwa – zarówno w systemie OSF (decyduje data wysłania wniosku w systemie), jak i (część A) za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 2 (decyduje data stempla pocztowego bądź data Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia w ePUAP) – upływa 31 października 2017 r.

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na 2018 r. można składać w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. poz. 1495).

W związku z tym, w systemie OSF od 1 października 2017 r. będzie uruchomiona możliwość składania wniosków o przyznanie na 2018 r. dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Nie zmienił się sposób składania wniosków. Aby złożyć wniosek o przyznanie ww. dotacji należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa”, a następnie:
  – wydrukować (część A wniosku), podpisać i przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,

albo

– złożyć część A wniosku w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do 31 października 2017 r. zarówno w systemie OSF (decyduje data wysłania wniosku w systemie), jak i (część A) za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 2 (decyduje data stempla pocztowego bądź data Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia w ePUAP), pozostaną bez rozpoznania.

LICZBA N a urlopy

Zgodnie z przepisem § 15 ust. 1 rozporządzenia w liczbie N uwzględnia się pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w
ramach stosunku pracy, co oznacza, że osoby przebywające na różnego rodzaju urlopach (macierzyńskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia, dla celów naukowych) z uwagi na trwający nieprzerwanie stosunek pracy powinny być w okresach urlopów ujęte w wykazach pracowników wliczanych do liczby N (pod warunkiem, że osoby te złożyły stosowne oświadczenia i były uwzględnione we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową).

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/dotacja-na-utrzymanie-potencjalu-badawczego-i-mlodych-naukowcow.html

Znamy wyniki parametryzacji!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia.

Kryteria oceny JN
 • I. Osiągnięcia naukowe i twórcze -Publikacje (w czasopismach),monografie, patenty,działalność artystyczna
 • II. Potencjał naukowy – Uprawnienia, stopnie i tytuły,baza laboratoryjna,zaangażowanie w projektach badawczych
 • III. Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej – Koszty poniesione na działalność naukową,pozyskane środki, aplikacje i wdrożenia
 • IV. Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej – Najważniejsze osiągnięcia jednostki

 

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN w trybie określonym w § 20 rozporządzenia.

Uniwersytet Warszawski:

Lp Jednostka GWO N jednostki kryt_1 kryt_2 kryt_3 kryt_4 Kategoria ostateczna
852  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. Kazimierza
Michałowskiego
HS1HS 14,75 41,02 92,39 9,90 72,00 B
853  Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego HS1SP 16,25 45,42 52,78 0,12 55,00 B
854  Centrum Nowych Technologii UW NJNUCZ 53,73 99,10 228,41 9,20 66,29 A
855  Instytut Ameryk i Europy NJNUCZ 38,81 44,64 85,79 3,73 70,03 B
856  Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca HS1SP 9,38 77,19 83,20 13,65 87,00 A
857  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego
NJNUCZ 18,10 99,59 171,60 27,90 67,90 A
858  Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej HS1HS 4,75 58,11 21,40 2,53 43,00 A
859  Ośrodek Badań nad Migracjami HS1SP 8,83 77,69 146,07 4,76 93,00 A
860  Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w UW SI1FA 29,50 100,34 73,76 1,73 75,00 B
861  Wydział „Artes Liberales” HS1FB 45,88 52,86 573,24 3,33 100,00 A+
862  Wydział Biologii NZ1B 197,61 91,21 927,29 3,23 68,00 B
863  Wydział Chemii SI1CT 148,43 121,85 1156,73 5,50 100,00 A
864  Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii NJNUCZ 83,75 29,62 554,72 0,19 48,18 B
865  Wydział Filozofii i Socjologii NJNUCZ 131,15 49,47 475,84 1,67 92,84 A
866  Wydział Fizyki SI1FA 234,62 124,63 1722,00 5,20 100,00 A+
867  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych NZ1Z 80,58 48,98 375,18 1,66 59,00 B
868  Wydział Geologii NZ1Z 86,06 82,02 394,09 1,48 65,00 A
869  Wydział Historyczny HS1HS 246,59 42,65 1489,10 1,54 85,00 A
870  Wydział Lingwistyki Stosowanej HS1FB 114,88 36,50 571,72 0,58 51,00 B
871  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki SI1MI 166,85 97,71 1148,46 2,25 100,00 A+
872  Wydział Nauk Ekonomicznych HS1EK 83,04 72,29 565,00 3,06 100,00 A+
873  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych HS1SP 162,90 50,88 1108,79 0,55 80,00 A
874  Wydział Neofilologii HS1FB 161,40 43,14 1028,86 1,12 81,00 A
875  Wydział Orientalistyczny HS1FB 70,42 42,67 399,85 0,30 83,00 A
876  Wydział Pedagogiczny HS1SP 51,04 43,17 378,62 0,71 45,00 B
877  Wydział Polonistyki HS1FB 161,03 48,26 1104,75 0,71 89,00 A
878  Wydział Prawa i Administracji HS1PR 162,78 47,40 1005,13 0,49 38,00 A
879  Wydział Psychologii HS1SP 75,94 97,89 536,94 2,52 96,00 A+
880  Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji HS1SP 88,79 44,86 369,64 1,09 74,00 B
881  Wydział Zarządzania HS1EK 64,81 50,24 534,33 0,49 65,00 A

 

Czytaj całość: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Najważniejsze zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14

Najważniejsze zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS i PRELUDIUM

W dniu 15 września 2017 r. koordynatorzy dyscyplin ogłosili konkursy OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. Formularze do ww. konkursów zostaną udostępnione w późniejszym terminie. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w nowo ogłoszonych konkursach.

Od czternastej edycji konkursu OPUS, każdy kierownik projektu będzie mógł wnioskować  o finansowanie pełnego etatu na stanowisku naukowym ze środków NCN, w wysokości 150 tys. zł rocznie.

Roczna stawka wynagrodzenia jest stała i powinna obejmować wszystkie koszty związane z zatrudnieniem kierownika projektu. Jedynie w przypadku gdy wynagrodzenie nie jest pobierane przez cały okres realizacji projektu, kwota 150 tys. zł ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym wynagrodzenie jest wypłacane.

Zwracamy uwagę, że zmianie uległy wymagania, jakie musi spełniać kierownik projektu, żeby zaplanować z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym.

W konkursie OPUS 14 kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy, jak również nie pobiera świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

Została także wprowadzona ważna zmiana w zakresie wypłaty wynagrodzeń dodatkowych. Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Zwracamy uwagę na konieczność dopasowania wewnętrznych regulacji do zasad konkursów NCN. Zgodnie z interpretacją otrzymaną z MNISW uczelnie publiczne samodzielnie określają w regulaminach wynagradzania albo układach zbiorowych pracy tryb i warunki ustalania wynagrodzeń należnych ich pracownikom. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. (oraz późniejsze z dnia 2 grudnia 2016 r.) w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zostało wydane do czasu ustalenia warunków wynagradzania w wewnętrznych regulacjach jednostki.

Koszty pośrednie w konkursie PRELUDIUM  zostały podwyższone i obecnie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. W wyniku tej zmiany w konkursie PRELUDIUM 14 zwiększono wartość górnego limitu finansowania projektów badawczych:

 • z 60 do 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
 • ze 120 do 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
 • ze 180 do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM .

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 8 grudnia w BOB, do 15 grudnia 2017 r.


Posiedzenie Rady NCN 13-14 września 2017 r.

Głównym punktem wrześniowego posiedzenia Rady było określenie warunków przeprowadzania konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, których ogłoszenie przez Centrum zaplanowano na 15 września 2017 r. Decyzją Rady, na realizację projektów badawczych w tych konkursach zostanie przekazanych łącznie 340 mln zł, z czego 300 mln zł w konkursie OPUS 14 i 40 mln zł w konkursie PRELUDIUM 14. Szczegółowe warunki konkursu OPUS 14 zostały przyjęte przez Radę uchwałą Rady NCN nr 80/2017 natomiast konkursu PRELUDIUM 14 uchwałą Rady NCN nr 81/2017.

Po wielomiesięcznych dyskusjach w Radzie na temat kierunku modyfikacji konkursu PRELUDIUM, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki tego konkursu oraz opinię środowiska naukowego, Rada zdecydowała pozostawić program PRELUDIUM w dotychczasowej formie bez wprowadzania zasadniczych zmian w jego warunkach. Tak jak w pozostałych konkursach na projekty badawcze, zdecydowano, że w konkursie PRELUDIUM będzie możliwość wnioskowania o wyższe koszty pośrednie. Od tej pory maksymalna wysokość kosztów pośrednich będzie wynosić 40% kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. W wyniku tej decyzji, w programie PRELUDIUM zwiększono wartość górnego limitu finansowania projektów badawczych: z 60 tys. zł do 70 tys. zł w przypadku projektów rocznych, z 120 tys. zł do 140 tys. zł w przypadku projektów dwuletnich oraz z 180 tys. zł do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi trzy lata. Dodatkowo, podobnie jak w konkursie SONATINA, środki finansowe przyznane decyzją dyrektora NCN na realizację PRELUDIUM będą przekazywane beneficjentom tego konkursu jednorazowo, tuż po podpisaniu umowy grantowej.

Dyskutując nad obowiązującymi regulacjami dotyczącymi kosztów w projektach badawczych, Rada wprowadziła zmiany w zasadach wynagradzania członków zespołów naukowych. Zdecydowano się znieść obowiązujące dotychczas ograniczenia związane z możliwościami finansowania zatrudnienia kierowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W konkursie OPUS 14 każdy kierownik projektu będzie mógł zaplanować ze środków z grantu finansowanie swojego etatu w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym w wysokości 150 tys. zł rocznie. Zatrudnianie kierownika projektu na takich warunkach będzie możliwe, o ile w okresie pobierania tego wynagrodzenia kierownik nie pobiera świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych ani innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy, jak również nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach konkursów NCN. Odpowiadając na sygnalizowaną przez biuro NCN potrzebę wprowadzenia zmian w zasadach wypłacania tzw. wynagrodzeń dodatkowych w projektach badawczych finansowanych przez NCN, Rada zdecydowała, aby ograniczyć możliwość otrzymywania wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych przez członków zespołów naukowych zatrudnionych na podstawie umów o pracę w podmiotach realizujących projekt badawczy finansowany przez NCN. Centrum stoi na stanowisku, że umowy cywilnoprawne nie są właściwym instrumentem prawnym do wynagradzania badaczy realizujących granty za wykonywanie czynności, które pracownik wykonuje na podstawie stosunku pracy. Zdaniem dyrektora i Rady NCN, wypłacanie wynagrodzeń dodatkowych powinno odbywać się poprzez podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika na czas wykonywania przez niego zadań związanych z realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN. W związku z tym, jednostki naukowe powinny rozważyć wprowadzenie modyfikacji w obowiązujących wewnętrznie regulaminach określających tryb i warunki ustalania wynagrodzeń należnych ich pracownikom, tak, aby w jak najwyższym stopniu umożliwić wykorzystanie limitów wynagrodzeń przewidzianych przez Radę w stosownych regulacjach. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zostały przyjęte uchwałą Rady NCN nr 79/2017.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-19-wrzesniowe-posiedzenie-rady

 

mnisw

Informacja o ocenie przez KEJN działalności naukowej jednostek