Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców

Termin składania wniosków do Ministerstwa – zarówno w systemie OSF (decyduje data wysłania wniosku w systemie), jak i (część A) za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 2 (decyduje data stempla pocztowego bądź data Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia w ePUAP) – upływa 31 października 2017 r.

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na 2018 r. można składać w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. poz. 1495).

W związku z tym, w systemie OSF od 1 października 2017 r. będzie uruchomiona możliwość składania wniosków o przyznanie na 2018 r. dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Nie zmienił się sposób składania wniosków. Aby złożyć wniosek o przyznanie ww. dotacji należy:

  1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
  2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa”, a następnie:
    – wydrukować (część A wniosku), podpisać i przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,

albo

– złożyć część A wniosku w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do 31 października 2017 r. zarówno w systemie OSF (decyduje data wysłania wniosku w systemie), jak i (część A) za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 2 (decyduje data stempla pocztowego bądź data Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia w ePUAP), pozostaną bez rozpoznania.

LICZBA N a urlopy

Zgodnie z przepisem § 15 ust. 1 rozporządzenia w liczbie N uwzględnia się pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w
ramach stosunku pracy, co oznacza, że osoby przebywające na różnego rodzaju urlopach (macierzyńskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia, dla celów naukowych) z uwagi na trwający nieprzerwanie stosunek pracy powinny być w okresach urlopów ujęte w wykazach pracowników wliczanych do liczby N (pod warunkiem, że osoby te złożyły stosowne oświadczenia i były uwzględnione we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową).

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/dotacja-na-utrzymanie-potencjalu-badawczego-i-mlodych-naukowcow.html

Posted in Wiadomości.