Stypendia w ramach projektów

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług
dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r.

Termin wewnętrzny składania wniosków to 20 grudnia 2021 r.
Składany wniosek powinien być zaakceptowany przez Dziekana/Kierownika Jednostki
i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

Szczegółowe informację: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

Do wniosku należy dołączyć skan pełnomocnictwa Prorektor UW ds. badań. W związku
z tym, przed rozpoczęciem uzupełniania formularza w systemie OSF, proszę wysłać prośbę
o przesłanie takiego dokumentu na adres anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

Obieg dokumentów na UW:

Wniosek należy pobrać z systemu OSF

Wniosek musi zawierać akceptację (podpis) Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku

⇒ Pełnomocnik Kwestora podpisuje się na pierwszej stronie wniosku

KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

  • Wniosek z podpisami Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora
  • Wniosek PDF (czysty) do podpisu prof. Z. Lalaka

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

Podpisany przez Prorektora wniosek zostanie odesłane na adres e-mailowy, z którego został nadesłany

Wniosek należy zamieścić w systemie OSF (w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁAKA) poprzez dodanie podpisanego wniosku w miejscu Plik podpisany elektronicznie, a następnie wysłać do MEiN (przycisk WYŚLIJ DO MINISTERSTWA)

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

 

Informacji udziela:

mgr Anna Wawryszewicz
tel.: 22 55 24 216
e-mail: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

MEiN – program Polska Metrologia

Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.

W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  2. którego koszt realizacji wynosi nie więcej niż 1 mln złotych;
  3. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  4. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu;
  5. który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki;
  6. który będzie realizowany we współpracy z Prezesem GUM w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
  7. który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów;
  8. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 23 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pum@mein.gov.pl.

Materiały

 

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-metrologia

OPUS 17, PRELUDIUM 17 – formularze raportów końcowych będą udostępnione w systemie OSF 1 lutego 2022

Informacja ws. raportów końcowych dla projektów realizowanych w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2019 roku (OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART) oraz późniejszych

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularze raportów końcowych będą udostępnione w systemie OSF 1 lutego 2022 r. Czas na złożenie raportów będzie wynosił 60 dni od dnia udostępnienia formularza.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektów badawczych powinny zostać zwrócone do Centrum w terminie wynikającym z umowy (do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu).

O dostępności formularzy raportów końcowych i terminie ich złożenia w konkursie MINIATURA 4 poinformujemy w późniejszym terminie. Zwrot ewentualnych środków niewykorzystanych w trakcie realizacji działania powinien nastąpić do 30 dni od daty zakończenia jego realizacji.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-02-informacja-ws-raportow-koncowych

OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9 – informacja ws. raportów rocznych za rok 2020

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9, Narodowe Centrum Nauki informuje, że formularz raportu rocznego za rok 2020 w ww. konkursach będzie udostępniony w systemie OSF łącznie z formularzem raportu za rok 2021 (w formie jednego skumulowanego formularza raportu).

Planowany termin udostępnienia formularzy raportów dla projektów realizowanych w konkursach OPUS 17. PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10 – 1 lutego 2022 r.

Raporty roczne w ww. konkursach powinny być dostarczone do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 2022 r.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-02-informacja-ws-raportow-rocznych-za-rok-2020