MEiN – program Polska Metrologia

Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.

W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  2. którego koszt realizacji wynosi nie więcej niż 1 mln złotych;
  3. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  4. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu;
  5. który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki;
  6. który będzie realizowany we współpracy z Prezesem GUM w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
  7. który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów;
  8. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 23 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pum@mein.gov.pl.

Materiały

 

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-metrologia

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze.