Informacja OPI: Przypomnienie o konieczności uzupełnienia danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się alertami przy osobach i publikacjach w Państwa podmiocie w SEDN, przesyłamy ponownie zestawienie komunikatów oraz najczęstszych przyczyn wyświetlania się ich w systemie.

Link do pobrania materiałów: Sankcje i alerty – przyczyny wyświetlania komunikatów w SEDN. 

Mamy nadzieję, że załączone zestawienie pomoże zidentyfikować przyczyny pojawiających się alertów i sankcji i w uzasadnionych przypadkach skorygować dane źródłowe.

Przypominamy również o konieczności uzupełniania i weryfikacji danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej (15 stycznia 2022) w następujących modułach systemu POL-on:

 • pracownicy (oświadczenia),
 • dane finansowe,
 • projekty naukowe,
 • patenty i prawa ochronne,
 • osiągnięcia artystyczne,
 • opisy wpływu (moduł Instytucje, zakładka Działalność naukowa)
 • system udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej (STUDNIA).

Dane dotyczące ewaluacji działalności naukowej powinny zostać ostatecznie zweryfikowane najpóźniej do 17 stycznia 2022, natomiast okres od 18 stycznia do 31 stycznia powinien zostać przeznaczony na składanie oświadczeń kierownika podmiotu o zgodności danych.

Osoby, które chciałyby uzupełnić wiedzę z zakresu ewaluacji zapraszamy na szkolenia e-learningowe:

 1. Kurs Ewaluacja 2022. Wstęp
 2. Kurs Ewaluacja 2022. Kryterium I
 3. Kurs Ewaluacja 2022. Kryterium II (NOWY!)

oraz zachęcamy do korzystania ze stron pomocy:

 

Z wyrazami szacunku

Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy

POL-on powstaje w OPI PIB.

_____

System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, który m.in. gromadzi i udostępnia aktualne informacje o polskiej nauce, prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii, kompleksowo tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.
Statistics image

NCN SONATINA – wnioski na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w § 5 pkt 6 uchwały.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Informacje dotyczące wypełniania wniosków w systemie ZSUN/OSF można znaleźć tutaj.

Nabór wniosków do NCN w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6


Procedura składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Aktualizacja wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Materiały: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych