Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka


 • Stypendia dla wybitnych młodych naukowców – Młody naukowiec (do 35. roku życia)
  – Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
  Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.
  https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-naukowe

 • „Perły nauki”
  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki


 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)
  1) finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego;
  2) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego;
  3) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego;
  4) inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

  Formularze do programu znajdą Państwo w sekcji Umowy, aneksy i inne

Informacja z 20.07.2020 – Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana sposobu i formy przygotowywania i przesyłania umów NPRH – z papierowej na elektroniczną. Patrz: komunikat w serwisie BIP MNiSW

https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki


 • Program „DIALOG”
  obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
 • „Doskonałość naukowa”
 • „Nauk dla innowacyjności”
 • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
 • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
 • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.
  Dla kogo Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja

Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet: 20 mln zł/rok.
Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
Terminy: Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.
https://www.gov.pl/web/nauka/dialog


 • MOBILNOŚĆ PLUS – Młody naukowiec (do 35. roku życia)
  – Program umożliwia udział w badaniach naukowych w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym pod opieką wybitnych badaczy o międzynarodowym autorytecie. Młodzi naukowcy, w tym uczestnicy studiów doktoranckich, mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt  za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania  a miejscowością, w której znajduje się ośrodek badawczy. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej, w której kandydat jest zatrudniony lub kształci się na studiach doktoranckich.
  https://www.gov.pl/web/nauka/mobilnosc-plus

 • INWESTYCJE – Dla jednostek naukowych
  Inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych:

  • w grupie nauk humanistycznych i społecznych – o wartości jednostkowej powyżej 150 000 zł.
  • w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu – o wartości powyżej 500 000 zł.

Inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycje


 • Projekty międzynarodowe współfinansowane
  https://www.gov.pl/web/nauka/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane
 • INTERNETOWA BAZA TRAKTATOWA- http://www.traktaty.msz.gov.pl/

UCHWAŁA NR 18 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich

Uchwała  określa wysokość  oraz zasady  i  sposób  podziału kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich w pracach naukowo-badawczych i zleconych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

 Nieaktualne:

 • Działalność statutowa – Dla jednostek naukowych
  w sprawie działalności statutowej informacje rozsyłane są droga mailową oraz wysyłana jest korespondencja  pisemna do dziekanów, sekcji badań naukowych, sekcji finansowych,


 • IDEAS PLUS – Autorzy wniosków zgłoszonych do uczestnictwa w konkursach programu Ideas Europejskiej Rady Badań Naukowych
  – Celem „Ideas Plus” jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council, ERC).  Środki finansowe będą mogły być wykorzystane na realizację całości lub części badań naukowych objętych zgłoszeniem do konkursu IDEAS ERC. ERC jest organizacją finansującą prowadzenie pionierskich badań (frontier research). Preferowane są badania interdyscyplinarne, które mogą doprowadzić do nowych, fundamentalnych odkryć. Program IDEAS ma pomóc naukowcom w urzeczywistnianiu i wdrażaniu najbardziej nowatorskich pomysłów z różnych dziedzin wiedzy.
  http://www.nauka.gov.pl/ideas-plus/

 • Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.https://www.gov.pl/web/nauka/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke

 • Diamentowy Grant – Dla młodych naukowców bez stopnia naukowego
  Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu zyskują także możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej i ubiegania się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.
  https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant