Wyniki ewaluacji 2017-2021

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

02.08.2022, źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021

Znamy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

W pierwszej połowie czerwca Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Są one dostępne na stronie MEiN.

Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, w drodze decyzji administracyjnych, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

Decyzje zostały wydane w przewidzianym przepisami terminie i wysłane na elektroniczne skrzynki podawcze ewaluowanych podmiotów. Mogą one także zapoznać się z wynikami oceny i opiniami ekspertów w module SEDN, stanowiącym część systemu POL-on. Wraz z decyzjami w sprawie przyznania kategorii naukowych załączono instrukcję w sprawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawa prawna

Art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).

Materiały


Uniwersytet Warszawski – wstępne wyniki ewaluacji:
Dziedzina: Nauki humanistyczne

Liczba dyscyplin ewaluowanych: 7

1 archeologia A
2 filozofia A
3 historia A+
4 językoznawstwo A
5 literaturoznawstwo A
6 nauki o kulturze i religii B+
7 nauki o sztuce B+
Dziedzina: Nauki społeczne

Liczba dyscyplin ewaluowanych: 10

1 ekonomia i finanse A
2 geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna A
3 nauki o bezpieczeństwie A+
4 nauki o komunikacji społecznej i mediach B+
5 nauki o polityce i administracji B+
6 nauki o zarządzaniu i jakości B+
7 nauki prawne B+
8 nauki socjologiczne A
9 pedagogika B+
10 psychologia A+
Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze

Liczba dyscyplin ewaluowanych: 7

1 astronomia A+
2 informatyka A+
3 matematyka A+
4 nauki biologiczne B+
5 nauki chemiczne A+
6 nauki fizyczne A+
7 nauki o Ziemi i środowisku A
Posted in Wiadomości.