Zapowiedź konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe – „małe granty”

Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ponadto, w dniu złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o finansowanie w konkursie MINIATURA musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Czas trwania działania naukowego w konkursie może wynosić 12 miesięcy z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania. Planowana wysokość finansowania pojedynczego działania wynosi od 5 000 do 50 000 zł, zaś wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.

W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Wnioski podlegać będą ocenie formalnej oraz jednoetapowej ocenie merytorycznej. Środki finansowe na działania naukowe zakwalifikowane do finansowania przyznawać będzie dyrektor Narodowego Centrum Nauki w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Nabór w konkursie MINIATURA prowadzony będzie w sposób ciągły, a przyjmowanie pierwszych wniosków będzie możliwe już od 3 kwietnia 2017 r. Przewidywana wysokość środków finansowych w tym konkursie to 12 mln złotych.

Zapowiedź konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zaprosiła europejskie instytucje finansujące badania naukowe do współpracy w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees umożliwiającego międzynarodową wymianę naukowców poprzez organizację staży w zespołach naukowych realizujących granty ERC w różnych krajach europejskich. Inicjatywa ma wzmocnić pozycję naukową kandydatów do grantów ERC i stworzyć im możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.

Wynikiem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską Radą ds. Badań Naukowych jest konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Nowy konkurs dedykowany będzie osobom posiadającym co najmniej stopień doktora, które planują wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC. Celem konkursu będzie wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na realizację badań naukowych, a także zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. W ramach konkursu UWERTURA 1 , NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca staż  wystąpi  z wnioskiem o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia . Projekt badawczy powinien zostać zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Oprócz NCN, do programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees dołączyły inne agencje finansujące badania naukowe z Belgii, Czech, Estonii, Węgier i Słowenii. Pierwsza edycja konkursu UWERTURA 1 zostanie ogłoszona już 15 grudnia, a wnioski będzie można składać do 15 marca 2017 r.