Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2017 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

W roku 2017 wnioski będą podpisywane przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych UW
(bez konieczności uzyskania podpisu Rektora lub Prorektora).

Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Nagrody premiera przyznawane są corocznie w następującej wysokości:

 • wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 – w wysokości 50 000 zł każda;
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 – w wysokości 125 000 zł każda;

osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości:

 • nagroda pierwsza – 125 000 zł,
 • nagroda druga – 100 000 zł,
 • nagroda trzecia – 75 000 zł.

W obecnym naborze kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2016. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2016 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2017 r.

Adres:

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 75 20

Więcej informacji i formularze: http://bob.uw.edu.pl/kancelaria-prezesa-rady-ministrow-nagrody-premiera/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu premiera

 

Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

 • Termin składania wniosków: 1-31 stycznia 2017 r.

W dniach 1-31 stycznia 2017 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistyczne mu; dotyczące edukacji kulturalnej.

Harmonogram:

 • Termin składania wniosków: 1-31 stycznia 2017 r.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.
 • Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 • Okres realizacji projektu jest ograniczony. Projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2017.

Zasady finansowania projektu:

 • Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł (6.800 euro), maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł (18.300 euro)
 • Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:

 • Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnych kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich;
 • wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich;
 • skuteczność i trwałość;
 • popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach;
 • zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnych;
 • możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;
 • w przypadku projektów związanych z nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
 • w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?
 • wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji;
 • umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń;
 • umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.

 

http://fwpn.org.pl/aktualnosci/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-edukacja-rw3D7W

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r. Nabór wniosków w trybie ciągłym.


Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta ważna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zapewniło dodatkowe środki finansowe na obsługę tego konkursu, możliwe będzie znaczące poszerzenie grona osób korzystających z finansowania badań naukowych przez NCN.

Uchwała Rady NCN

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich. W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Szczegółowe regulacje zamieszczone są w uchwale Rady NCN oraz w jej załącznikach.

Nowością w konkursie MINIATURA jest ciągły nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018 r. Rezygnacja z papierowej wersji wniosku na rzecz wniosku podpisanego podpisem elektronicznym oraz uproszczona procedura oceny gwarantują wydanie decyzji dotyczącej finasowania proponowanego działania w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wprowadzone w miejsce tradycyjnych umów Ogólne Warunki Umowy znacząco skrócą czas od wydania decyzji do przekazania wnioskodawcy środków finansowych.

Jesteśmy przekonani, że 20 mln złotych, które Rada NCN przeznaczyła na wsparcie naukowców w konkursie MINIATURA, pozwoli jego laureatom odnosić sukcesy w przyszłości również w pozostałych konkursach Narodowego Centrum Nauki.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Punkt Informacyjny NCN, tel. +48 12 341 90 00

dr Szymon Walczak, tel. +48 12 341 9157

 

Archiwizacja informacji nastąpiła Sunday December 31st, 2017 4:00pm

Ogłoszenie VI edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Termin składania wniosków do MNiSW 16.01.2017

Termin wewnętrzny BOB 9.01.2017

Wszystkie wnioski przed złożeniem w BOB należy przesłać w wersji roboczej PDF na adres e-mail:  marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl


diamentowy_grant

Na podstawie art. 26 ust. 3a-3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem” ogłasza się konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VI edycji Programu.

 1. Forma wsparcia

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

 1. Adresaci konkursu
 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się jednostka naukowa określona w art. 2 ust. 9 pkt a-d ustawy, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, zwana dalej „Wnioskodawcą”, w której wybitnie uzdolniona osoba, o której mowa w art. 26 ust. 3b ustawy, będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.
 2. W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:
  1. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.
 3. Osoby, o których mowa w pkt II.2 muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  2. nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
  3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  4. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.
 4. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.

III. Sposób i termin składania wniosków

 1. Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl (Obsługa Systemów Finansowania, dalej „OSF”).
 2. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej określonej w pkt II.1 ogłoszenia.
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się pomyślnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy. Wniosek wysłany po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 4. Dodatkowo w terminie, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia, jednostka naukowa składa informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej. Informacja wysłana po terminie powoduje, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się jednostkę naukową, za pośrednictwem systemu OSF, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie następujących dokumentów dotyczących wybitnie uzdolnionej osoby:
  1. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą dołącza się elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniającego do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poźn. zm.). W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły w ośrodkach zagranicznych, do dokumentu potwierdzającego ich ukończenie należy dołączyć również tłumaczenie dyplomu na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  2. dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w art. 26 ust 3c pkt 4 ustawy;
  3. dokumentu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, chyba że wybitnie uzdolniona osoba studiuje lub posiada dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku obcym, lub posiada dyplom ukończenia studiów uzyskany w zagranicznych szkołach wyższych;
  4. opinii opiekuna naukowego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnioną osobę;
  5. ankiety dorobku naukowego opiekuna naukowego, za okres ostatnich 4 lat,
  6. oświadczenia wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz o nieotrzymaniu środków finansowych we wcześniejszych edycjach programu „Diamentowy Grant”.
 7. We wniosku Wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnioną osobę oraz jej opiekuna naukowego.
 8. W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.
 9.  W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych  przez jednostkę, w której wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania finansowane ze środków finansowych na naukę.
 10.  Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż:
 1. 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 2. 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
 •  Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie realizującej badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.
 1. Tryb przeprowadzenia konkursu
 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu, spełniające wymogi formalne, zwane dalej „projektami”, kierowane są do oceny merytorycznej, według kryteriów określonych w art. 13 b ustawy oraz wskazanych w pkt IV.2-6 przez Zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”, po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów zewnętrznych.
 2. Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby oceniane są w skali 0-50 pkt i obejmują:
  1. osiągnięcia naukowe:
   • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
   • udział w projektach  badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową, lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
   • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   • wystąpienia na konferencjach naukowych,
   • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
   • aktywny udział w pracach w kole naukowym,
   • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
   • udział w praktykach zagranicznych,
   • inne;
  2. osiągnięcia artystyczne(dotyczą kierunków studiów artystycznych):
   • nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
   • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub instytucjami kultury,
   • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   • autorstwo lub współautorstwo utworu artystycznego, w tym plastycznego, muzycznego i słowno-muzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego i pantomimicznego oraz audiowizualnego (w tym filmowego), o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,
   • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej między uczelniami,
   • udział w praktykach zagranicznych,
   • inne.
 3. Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia.
 4. W przypadku niezakwalifikowania projektu do drugiego etapu oceny, wydawana jest decyzja o odmowie przyznania środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”.
 5. Każdy projekt zakwalifikowany do drugiego etapu oceniany jest w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych przez dwóch recenzentów. Wartość naukowa projektu oraz przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań naukowych oceniane są w skali 0-40 pkt.
 6. Ostatecznej oceny wniosku dokonuje zespół, uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 13b ustawy oraz:
 1. ocenę osiągnięć naukowych, o której mowa w pkt IV. 2 – ocena w skali 0-50 pkt;
 2. recenzje w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych – ocena w skali 0-40 pkt;
 3. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań – ocena w skali 0-5 pkt;
 4. możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje opiekuna naukowego oraz wyposażenie Wnioskodawcy – ocena w skali 0-5 pkt.
 • Zespół sporządza listę rankingową wniosków, którą wraz z propozycją dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych lub odmowy ich przyznania przedkłada Ministrowi.
 • Na podstawie listy rankingowej Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 1. Tryb finansowania projektów
 1. Środki finansowe w ramach programu „Diamentowy Grant są przekazywane jednostce naukowej raz na kwartał na podstawie umowy zawartej między Ministrem a jednostką naukową, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu, zwanej dalej „umową”. Wzór umowy zamieszczany jest na stronie podmiotowej Ministra.
 2. Jednostka naukowa jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez osoby reprezentujące jednostkę.
 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt V.2 uznaje się za rezygnację jednostki naukowej z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 4. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1. koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach,
  2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,
   – jednostka naukowa, przed zawarciem umowy, przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 5. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz oceny wniosków.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków, określonego w pkt III.3 ogłoszenia.
 7. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-452 lub drogą elektroniczną – zofia.kajak@nauka.gov.pl.

 

Termin składania wniosków do MNiSW 16.01.2017

Termin wewnętrzny BOB 9.01.2017

Wszystkie wnioski przed złożeniem w BOB należy przesłać w wersji roboczej PDF na adres e-mail:  marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

Archiwizacja informacji nastąpiła Tuesday January 17th, 2017 5:25am

Ogłoszenie konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r. w NCN, 9 grudnia w BOB

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (formularz wniosku w systemie OSF zostanie udostępniony około 17 października),
 • BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r. w NCN, 9 grudnia w BOB

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl . Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Instrukcje przygotowania wniosków


 1. Koszty w projektach NCN – poradnik dla wnioskodawców
 2. Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 września 2016 r.:
 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 1. Instrukcja pomocnicza sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną

******

Przydatne informacje:

uwaga

Na dobry początek – Instrukcja OSF krok po kroku

Impact factor (IF) – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski (Institute of Scientific Information, obecnie części koncernu wydawniczego Thomson), na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych.


Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA

ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 – wnioski składane elektronicznie

Informujemy, że w celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków począwszy od najbliższej edycji konkursów odchodzimy od wersji papierowych. Wnioski udostępnione w ramach konkursów, które zostaną ogłoszone 15 grudnia br. będą składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Aby ułatwić procedurę elektronicznego składania wniosku, nie będzie wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego. Potwierdzenie generowane po wypełnieniu wniosku będzie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać tradycyjnie, zeskanować i załączyć do wniosku. Podobnie należy postępować w przypadku oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej. Podmioty, które będą starać się o przyznanie pomocy publicznej, już na etapie składania wniosku zobligowane są do wypełnienia i złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej. Wniosek ten musi być podpisany przez Wnioskodawcę za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Zwracamy uwagę, że dokumenty, o których mowa będzie można wygenerować, podpisać i załączyć dopiero po zakończeniu edycji wniosku, ale przed jego wysłaniem do NCN-u.

Proces składania wniosków kończy się w momencie wysłania wniosku do NCN-u w systemie OSF za pomocą opcji „Wyślij do NCN”. Wniosek wysłany do NCN-u musi być kompletny, a więc zawierać wszystkie załączniki określone w warunkach konkursu. Kompletne wykonanie procedury udostępnienia elektronicznej wersji wniosku zostanie potwierdzone zmianą wartości statusu na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, że adres e-mail lub adres konta e-PUAP, który zostanie podany we wniosku, będzie stanowił jedyną drogę kontaktu z wnioskodawcą. Na ten adres będą wysyłane informacje z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz decyzje.

Umowa, tak jak dotychczas, będzie dostępna w systemie OSF po otrzymaniu decyzji. Będzie ona procedowana elektronicznie, co oznacza, że musi zostać podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie

Zawieranie umów o finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Jednostki naukowe, którym przyznano środki finansowe na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych, powinny przygotować umowy zawierane z Ministerstwem

Zapowiedź konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe – „małe granty”

Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ponadto, w dniu złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o finansowanie w konkursie MINIATURA musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Czas trwania działania naukowego w konkursie może wynosić 12 miesięcy z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania. Planowana wysokość finansowania pojedynczego działania wynosi od 5 000 do 50 000 zł, zaś wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.

W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Wnioski podlegać będą ocenie formalnej oraz jednoetapowej ocenie merytorycznej. Środki finansowe na działania naukowe zakwalifikowane do finansowania przyznawać będzie dyrektor Narodowego Centrum Nauki w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Nabór w konkursie MINIATURA prowadzony będzie w sposób ciągły, a przyjmowanie pierwszych wniosków będzie możliwe już od 3 kwietnia 2017 r. Przewidywana wysokość środków finansowych w tym konkursie to 12 mln złotych.

Zapowiedź konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zaprosiła europejskie instytucje finansujące badania naukowe do współpracy w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees umożliwiającego międzynarodową wymianę naukowców poprzez organizację staży w zespołach naukowych realizujących granty ERC w różnych krajach europejskich. Inicjatywa ma wzmocnić pozycję naukową kandydatów do grantów ERC i stworzyć im możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.

Wynikiem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską Radą ds. Badań Naukowych jest konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Nowy konkurs dedykowany będzie osobom posiadającym co najmniej stopień doktora, które planują wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC. Celem konkursu będzie wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na realizację badań naukowych, a także zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. W ramach konkursu UWERTURA 1 , NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca staż  wystąpi  z wnioskiem o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia . Projekt badawczy powinien zostać zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Oprócz NCN, do programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees dołączyły inne agencje finansujące badania naukowe z Belgii, Czech, Estonii, Węgier i Słowenii. Pierwsza edycja konkursu UWERTURA 1 zostanie ogłoszona już 15 grudnia, a wnioski będzie można składać do 15 marca 2017 r.

Komunikat w sprawie zmian w procedurze składania raportów z realizacji zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (dotyczy zadań, których termin realizacji rozpoczął się od 1 stycznia 2016 r.)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2016 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1514).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 21 września 2016 r. Od tego dnia następuje zmiana w zakresie składania raportów z realizacji zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, których realizacja rozpoczęła się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z nowelizowanym rozporządzeniem terminy złożenia raportu rocznego oraz raportu końcowego pozostają bez zmian. tj. raport roczny składa się do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały przyznane środki finansowe na naukę oraz raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań.

Formularz raportu rocznego oraz raportu końcowego obowiązujący od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, zostanie udostępniony wnioskodawcom w systemie teleinformatycznym OSF (informacja w sprawie terminu uruchomienia systemu z formularzem raportu, zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem).

Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia wnioskodawca będzie składał raport roczny lub/i raport końcowy w systemie teleinformatycznym OSF.

UWAGA! Oprócz raportu złożonego w systemie teleinformatycznym OSF, Wnioskodawca składa  informacje określone w części A raportu  wyłącznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Raporty końcowe z wykorzystania środków finansowych na naukę przyznanych do dnia 31 grudnia 2015 r. będą składane wg dotychczasowych przepisów.

http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/

mnisw

Diamentowy Grant – rozstrzygnięcie V edycji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 76 pkt.

W konkursie rozpatrzono 277 wniosków o finansowanie projektów autorstwa wybitnych studentów.

Nowością V edycji konkursu jest :

 1. Dwuetapowa procedura oceny wniosków – na I etapie konkursu ocenie podlegały osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane były do zaopiniowania do dwóch recenzentów oraz do oceny przez zespół interdyscyplinarny.
 2. Zróżnicowanie maksymalnych kosztów projektów: 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej  oraz 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu.

Lista laureatów – plik PDF Lista Laureatów ranking DG V.pdf [53.61Kb]

Otwarcie naboru wniosków w III konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl  – termin składania wniosków przedłużono do 14 października!

Pytania formalne dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg@ncbr.gov.pl, natomiast pytania finansowe prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg-finanse@ncbr.gov.pl.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.
Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:
 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 4. Leśnictwo i przemysł drzewny.
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.
Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:biostrateg@ncbr.gov.pl
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 14 października 2016 r. (do godziny 15:00).
Pliki do pobrania:
Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo—biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/

Archiwizacja informacji nastąpiła Saturday October 15th, 2016 10:29am

Wnioski na BST, DSM, SPUB – termin składania wniosków w MNiSW upływa 15 września!

Uprzejmie przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (BST), na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM) (Dz.U. Z 2015 poz.1443), a także przyznawania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek Naukowych (SPUB) (Dz.U. Z 2015 poz.1462).

Formularz wniosku na 2017 rok należy wypełnić w systemie OSF i przesłać w wersji elektronicznej i papierowej podpisanej przez Dziekana/Dyrektora Jednostki bezpośrednio do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do dnia 15 września 2016 r.

Kopię wniosku – wraz z wersją roboczą – należy przekazać do Biura Obsługi Badań.

UWAGA: W punkcie „POTENCJAŁ BADAWCZY” – liczba osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby – podajemy stan na dzień składania wniosków! 

Archiwizacja informacji nastąpiła Friday September 16th, 2016 5:00am

Konsekwencje braku zgody na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach

Przypominamy, jakie konsekwencje niesie za sobą nieposiadanie zgody właściwiej komisji etycznej na przeprowadzanie doświadczeń naukowych na zwierzętach. W obowiązującej do 2015 r. ustawie nieposiadanie takiej zgody było traktowane jako wykroczenie, natomiast zgodnie z ustawą z dnia 26 lutego 2015 r. jest to przestępstwo.

Zgodnie z treścią art. 66 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 266):

1. Kto w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych:

1) naraża zwierzęta na niepotrzebny ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu,

2) wykorzystuje zwierzęta w procedurach objętych doświadczeniem bez uzyskania zgody na ich wykorzystanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Kto w przypadkach, o których mowa w ust. 1, powoduje śmierć zwierzęcia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ustawowe uregulowania terminów obowiązywania przedmiotowej ustawy. Zgodnie z treścią art. 78 ust. 1 w/w ustawy:

1. Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r.

Natomiast zgodnie z art. 79 w/w ustawy:

1. Do postępowań w sprawie wydania zgody na przeprowadzenie doświadczenia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z treścią art. 84 przedmiotowa ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, czyli w dniu 27 maja 2015 r.

Ściganie wyżej wskazanych przestępstw następuje z urzędu, a zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555): Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w razie stwierdzenia popełnienia czynu z art. 66 ust. 1 ustawy O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Centrum jest zobowiązane powiadomić o tym właściwe organy ścigania.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-08-16-doswiadczenia-na-zwierzetach

Wyniki konkursu SYMFONIA 4

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2015 r.

Jednym spośród pięciu zwycięzców konkursu jest prof. dr hab. Robert Moszyński z Wydziału Chemii UW.

Źródło: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-07-21-symfonia4

Rzetelność badań naukowych

Uprzejmie informujemy wszystkich wnioskodawców i grantobiorców, że w dniu 3 marca 2016 r. uchwałą nr 20/2016 Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania, na podstawie którego każda osoba świadoma zaistnienia oszustw i nadużyć w projektach finansowanych przez Centrum oraz we wnioskach składanych do NCN w ramach ogłaszanych konkursów powinna poinformować o zaistniałej sytuacji pracownika Centrum.

Informacje można kierować bezpośrednio na adres mailowy rzetelnosc.naukowa@ncn.gov.pl lub do dowolnego pracownika NCN na jego służbowy adres mailowy.

Ponadto zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 26/2016 została powołania Komisja ds. Integralności Badań Naukowych w skład której wchodzą: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – przewodnicząca, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – członek Rady NCN, dr Laura Bandura-Morgan – kierownik ZKA, dr Marcin Liana – koordynator dyscyplin, Jakub Michaluk – radca prawny. Głównym zadaniem Komisji jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach o podejrzenie wystąpienia nierzetelności badań naukowych w projektach, wnioskach lub raportach.

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2016 r. MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6.

 • MAESTRO 8 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych,
 • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-07-19-instrukcje-przygotowania-wnioskow

mnisw

Ogłoszenie konkursu modułu „Uniwersalia” 2.1 w ramach NPRH

Deadline: 31 października 2016 r. w MNiSW, 17 października w BOB

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.


 

NPRH_s

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2016 r .

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2016 r. poz. 674) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu – moduł „Uniwersalia” 2.1. Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.
 2. Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
  a)    obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
  b)    dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  c)    charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
  d)    warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.
 3. Wnioski mogą składać:
  a)    jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2016 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”;
  b)    biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  c)    podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące regularną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea
  – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 4. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, oraz dokumenty potwierdzające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru instytucji kultury, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), poświadczone za zgodność z oryginałem.
 5. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  a)    badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  a)    aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 6. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty, których okres realizacji nie jest dłuższy niż 60 miesięcy. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.
 7. Wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej załączonych do wniosku. Wycena zadań musi odpowiadać ich wartościom rynkowym i być zgodna z Katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, opublikowanym odrębnie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 8. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące prace aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę i finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej.
 9. Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 września 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 10. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.1” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 9 Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 11. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 12. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 9 nie będą rozpatrywane.
 13. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 14. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 15. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 16. Procedura oceny wniosków jest dwuetapowa.
 17. Na wniosek Rady Minister powołuje Zespół Specjalistyczny do spraw I etapu konkursu, zwany dalej ZS, złożony z ekspertów w zakresie nauk humanistycznych.
 18. W I etapie konkursu, na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę recenzji książki oraz opinii dwóch, wyłonionych ze składu ZS referentów wniosku, ZS dokonuje oceny wniosków w 100-punktowej skali z  uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a)    wartość naukowa monografii: (0-30 pkt);
  b)    znaczenie monografii dla dyscypliny, której dotyczy i promocji osiągnięć polskiej humanistyki za granicą: (0-10 pkt);
  c)    międzynarodowa ranga wydawnictwa: (0-20 pkt);
  d)    zakres deklarowanego opracowania redakcyjnego wykonywanego przez wydawnictwo: (0-10 pkt);
  e)    kompetencje tłumacza / autora: (0-10 pkt);
  f)    zasadność planowanych kosztów projektu: (0-10 pkt);
  g)    sposób upowszechnienia wyników przez wydawnictwo zagraniczne: (0-10 pkt).
  oraz dodatkowych rekomendacji referentów, według następującej skali:
  A – projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
  B – projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
  C – projekt nierekomendowany do finansowania.
 19. Projekt, który uzyska w ocenie ZS 0 pkt za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt 18 a-g, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 20. ZS przygotowuje listę rankingową najwyżej ocenionych wniosków i zatwierdza ją poprzez głosowanie bezwzględną większością głosów. ZS przedkłada Radzie w/w listę wraz z rekomendacjami dotyczącymi finansowania.
 21. W II etapie konkursu Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. W przypadku wniosków rekomendowanych do finansowania, w których referenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, przed zatwierdzeniem listy rankingowej wniosków, przedstawiciel Rady wraz z przedstawicielem ZS może przeprowadzić negocjacje z Wnioskodawcami dotyczące wysokości środków finansowych rekomendowanych na realizację projektu. Rada zatwierdza listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz z rekomendacjami.
 22. Na podstawie listy rankingowej przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 23. Środki finansowe nie mogą być przyznane na te zadania objęte wnioskiem zakwalifikowanym do finansowania, które były lub są finansowane w konkursie ogłoszonym w ramach innego programu Ministra lub w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 24. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 25. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 26. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 27. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368;  (22) 52-92-358;  (22) 52-92-349; (22) 50-17-107.

Pliki do pobrania

mnisw

Ogłoszenie konkursu modułu „Uniwersalia” 2.2 w ramach NPRH

Deadline: 31 października 2016 r. w MNiSW, 17 października w BOB

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.


 

NPRH_s

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2016 r .

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2016 r. poz. 674 ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu –  moduł „Uniwersalia” 2.2. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim.
 2. Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
  a)    obejmować przekład i publikację dzieła napisanego pierwotnie w języku obcym;
  b)    dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  c)    przewidywać publikację w krajowych wydawnictwach o wysokiej randze naukowej;
  d)    charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
 3. Wnioski mogą składać:
  a)    jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2016 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”;
  b)    biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  c)    podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące regularną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea
  – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 4. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, oraz dokumenty potwierdzające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru instytucji kultury, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), poświadczone za zgodność z oryginałem.
 5. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  a)    badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  b)    aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 6. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty, których okres realizacji nie jest dłuższy niż 60 miesięcy. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.
 7. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu.
 8. Wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej załączonych do wniosku. Wycena zadań musi odpowiadać ich wartościom rynkowym i być zgodna z Katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowanym odrębnie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 9. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące prace aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę i finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej.
 10. Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 września 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 11. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 10. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 12. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 13. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 10 nie będą rozpatrywane.
 14. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 15. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 16. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 17. Procedura oceny wniosków jest dwuetapowa.
 18. Na wniosek Rady Minister powołuje Zespół Specjalistyczny do spraw I etapu konkursu, zwany dalej ZS, złożony z ekspertów w zakresie nauk humanistycznych.
 19. W I etapie konkursu ZS, na podstawie opinii dwóch wyłonionych ze swego składu referentów wniosku, dokonuje oceny wniosków w 100-punktowej skali z  uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a)    wartość naukowa: (0-30 pkt);
  b)    znaczenie publikacji dla dyscypliny, której dotyczy: (0-10 pkt);
  c)    ranga wydawnictwa: (0-20 pkt);
  d)    zakres deklarowanego opracowania redakcyjnego wykonywanego przez wydawnictwo: (0-10 pkt);
  e)    kompetencje tłumacza: (0-10 pkt);
  f)    zasadność planowanych kosztów projektu: (0-10 pkt);
  g)    sposób upowszechnienia wyników: (0-10 pkt).
  oraz dodatkowych rekomendacji referentów, według następującej skali:
  A – projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
  B – projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
  C – projekt nierekomendowany do finansowania.
 20. Rekomendowanym sposobem upowszechnienia projektów finansowanych w module Uniwersalia 2.2 jest udostępnienie dzieł, uprzednio opublikowanych w wersji papierowej, w Internecie.
 21. Projekt, który uzyska w ocenie ZS 0 pkt. za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt 19 a-g, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 22. ZS przygotowuje listę rankingową najwyżej ocenionych wniosków i zatwierdza ją poprzez głosowanie zwykłą większością głosów. ZS przedkłada Radzie w/w listę wraz z rekomendacjami dotyczącymi finansowania.
 23. W II etapie konkursu Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. W przypadku wniosków rekomendowanych do finansowania, w których referenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, przed zatwierdzeniem listy rankingowej wniosków, przedstawiciel Rady wraz z przedstawicielem ZS może przeprowadzić negocjacje z Wnioskodawcami dotyczące wysokości środków finansowych rekomendowanych na realizację projektu. Rada zatwierdza listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz z rekomendacjami.
 24. Na podstawie listy rankingowej przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 25. Środki finansowe nie mogą być przyznane na te zadania objęte wnioskiem zakwalifikowanym do finansowania, które były lub są finansowane w konkursie ogłoszonym w ramach innego programu Ministra lub w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 26. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 27. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 28. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 29. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368;  (22) 52-92-358;  (22) 52-92-349; (22) 50-17-107.

Pliki do pobrania

mnisw

Ogłoszenie konkursu modułu „Dziedzictwo narodowe” w ramach NPRH

Deadline: 31 października 2016 r. w MNiSW, 17 października w BOB

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.


 

NPRH_s

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs modułu „Dziedzictwo narodowe”
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2016 r .

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2016 r. poz. 674) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu
moduł „Dziedzictwo narodowe”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z niżej wymienionych priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:
  1.1.    Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
  1.2.    Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
  1.3.    Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
  1.4.    Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
  a)    opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  b)    opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  c)    obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  d)    mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  e)    projekty mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.
 3. Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
  a)    dotyczyć materiału o pierwszorzędnym znaczeniu dla przyszłych badań naukowych;
  b)    dotyczyć możliwie szerokiego zakresu materiału źródłowego;
  c)    wzbogacać w istotny sposób warsztat badawczy danej dyscypliny;
  d)    przyczyniać się do stworzenia lub utrzymania wyspecjalizowanych zespołów badawczych;
  e)    charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
 4. Na konkurs mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
  5. Wnioski mogą składać:
  a)    jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2016 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”;
  b)    biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  c)    podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące ciągłą działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea
  – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 5. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu badawczego.
 6. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę       z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, oraz dokumenty potwierdzające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru instytucji kultury, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), poświadczone za zgodność z oryginałem.
 7. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  a) badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  b) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 8. Finansowanie projektu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” może być przyznane na okres do 5 lat, z możliwością jego kontynuacji na podstawie wniosku złożonego po upływie co najmniej 4 lat od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym:
  a)    perspektywa badawcza w przypadku projektów nowych wynosi co najmniej 5 lat, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 500 tys. zł;
  b)    perspektywa badawcza w przypadku projektów kontynuowanych wynosi co najmniej 3 lata, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 300 tys. zł. Za projekty kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
  Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30 % kosztów ogółem.
 9. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowano odrębnie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 10. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, które są finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej.
 11. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 września 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 12. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł „Dziedzictwo narodowe” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 12. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 13. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 14. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 12 nie będą rozpatrywane.
 15. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 16. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 17. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 18. Procedura oceny wniosków jest trójetapowa. Na wniosek Rady, Minister powołuje odrębne Zespoły Specjalistyczne do spraw I i II etapu konkursu, złożone z ekspertów w zakresie priorytetowych obszarów badawczych nauk humanistycznych wskazanych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia. Zespoły ustalają listy rankingowe wniosków przez głosowanie zwykłą większością głosów. III etap procedury przeprowadza Rada.
 19. Zespół Specjalistyczny do spraw I etapu konkursu, zwany dalej ZS-1, dokonuje wstępnej oceny wniosków w 50-cio punktowej skali na podstawie analizy pełnych wersji wniosków, z  uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a)     stopień zgodności wniosków z celami i zakresem programu (0-5 pkt);
  b)     znaczenie tematu wniosku dla obszaru priorytetowego (0-5 pkt);
  c)     wartość naukowa projektu  (0-20 pkt);
  d)     dorobek naukowy kierownika projektu (0-5 pkt);
  e)     kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w programie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych  lub bibliograficznych (0-5 pkt);
  f)    znaczenie planowanych wyników badań dla innych prac nad polskim dziedzictwem kulturowym (0-5 pkt);
  g)    wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-5 pkt).
 20. ZS-1 ustala listę rankingową ocenionych wniosków wraz z rekomendacjami dotyczącymi kwalifikacji wniosków do II etapu konkursu, którą przedkłada Radzie.
  a)    Do II etapu konkursu ZS-1 kwalifikuje najwyżej ocenione wnioski, których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Wysokość środków planowanych na konkurs opublikowano odrębnie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  b)    W uzasadnionych wypadkach ZS-1 może wnioskować do Rady o zwiększenie liczby najlepszych wniosków kierowanych do II etapu konkursu.
  c)    Rada po zapoznaniu się z listą rankingową przedstawioną przez ZS-1 rekomenduje Ministrowi listę wniosków do II etapu konkursu. Przed wydaniem rekomendacji, w uzasadnionych wypadkach, Rada może wystąpić do ZS-1 z wnioskiem o  dodatkowe uzupełnienie opinii nt. wniosku zakwalifikowanego lub niezakwalifikowanego do II etapu konkursu.
  d)    Na podstawie przedłożonej przez Radę listy rankingowej Minister kieruje wnioski do II etapu konkursu oraz podejmuje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację pozostałych projektów.
  e)    Po decyzji Ministra ZS-1 kieruje wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu do recenzentów zewnętrznych.
  f)    Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu są oceniane przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych. Wnioski są oceniane z uwzględnieniem kryteriów ujętych w pkt 19. Recenzent, poza oceną punktową, przedstawia rekomendacje do finansowania ocenianych projektów, według następującej skali:
  A – projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
  B – projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
  C – projekt nierekomendowany do finansowania.
 21. Zespół Specjalistyczny do spraw II etapu konkursu, zwany dalej ZS-2, bierze pod uwagę średnią ocen co najmniej trzech recenzji oraz rekomendacje recenzentów, o których mowa w pkt 19 f i  dokonuje analizy poprawności recenzji. Nazwiska recenzentów nie są podawane do wiadomości ZS-2.
  a)    W przypadku zakwestionowania przez członków ZS-2 poprawności formalnej lub merytorycznej recenzji, ZS-2 dokonuje własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
  b)    W przypadku znacznej rozbieżności zdań pomiędzy recenzentami (różnica ocen punktowych przekraczająca 30% oceny maksymalnej lub wskazanie przez choćby jednego z recenzentów istotnych zastrzeżeń mogących stanowić przesłankę do dyskwalifikacji wniosku), ZS-2 dokonuje własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
 22. Wniosek, który w ocenie ZS-2 uzyska 0 pkt za którekolwiek z kryteriów, o jakich mowa w pkt 20 a-f, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 23. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny w recenzji, przewodniczący ZS-2 może wnioskować do Rady o wyłączenie autora recenzji z bazy ekspertów – recenzentów przyszłych konkursów NPRH.
 24. W oparciu o analizę recenzji i ocenę własną ZS-2 przygotowuje listę rankingową wniosków II etapu konkursu i przedkłada ją Radzie.
 25. W III etapie konkursu Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. W przypadku wniosków rekomendowanych do finansowania, w których recenzenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, przed zatwierdzeniem listy rankingowej wniosków, przedstawiciel Rady wraz z przedstawicielem ZS-2 może przeprowadzić negocjacje z Wnioskodawcami dotyczące wysokości środków finansowych rekomendowanych na realizację projektu. Rada zatwierdza listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz z rekomendacjami.
 26. Na podstawie listy rankingowej, przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 27. Środki finansowe nie mogą być przyznane na te zadania objęte wnioskiem zakwalifikowanym do finansowania, które były lub są finansowane w konkursie ogłoszonym w ramach innego programu Ministra lub w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 28. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 29. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 30. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 31. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368;  (22) 52-92-358;  (22) 52-92-349; (22) 50-17-107.

Pliki do pobrania