Ogłoszenie konkursu modułu „Uniwersalia” 2.2 w ramach NPRH

Deadline: 31 października 2016 r. w MNiSW, 17 października w BOB

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.


 

NPRH_s

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2016 r .

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2016 r. poz. 674 ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu –  moduł „Uniwersalia” 2.2. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim.
 2. Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
  a)    obejmować przekład i publikację dzieła napisanego pierwotnie w języku obcym;
  b)    dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  c)    przewidywać publikację w krajowych wydawnictwach o wysokiej randze naukowej;
  d)    charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
 3. Wnioski mogą składać:
  a)    jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2016 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”;
  b)    biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  c)    podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące regularną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea
  – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 4. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, oraz dokumenty potwierdzające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru instytucji kultury, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), poświadczone za zgodność z oryginałem.
 5. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  a)    badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  b)    aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 6. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty, których okres realizacji nie jest dłuższy niż 60 miesięcy. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.
 7. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu.
 8. Wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej załączonych do wniosku. Wycena zadań musi odpowiadać ich wartościom rynkowym i być zgodna z Katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowanym odrębnie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 9. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące prace aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę i finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej.
 10. Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 września 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 11. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 10. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 12. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 13. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 10 nie będą rozpatrywane.
 14. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 15. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 16. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 17. Procedura oceny wniosków jest dwuetapowa.
 18. Na wniosek Rady Minister powołuje Zespół Specjalistyczny do spraw I etapu konkursu, zwany dalej ZS, złożony z ekspertów w zakresie nauk humanistycznych.
 19. W I etapie konkursu ZS, na podstawie opinii dwóch wyłonionych ze swego składu referentów wniosku, dokonuje oceny wniosków w 100-punktowej skali z  uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a)    wartość naukowa: (0-30 pkt);
  b)    znaczenie publikacji dla dyscypliny, której dotyczy: (0-10 pkt);
  c)    ranga wydawnictwa: (0-20 pkt);
  d)    zakres deklarowanego opracowania redakcyjnego wykonywanego przez wydawnictwo: (0-10 pkt);
  e)    kompetencje tłumacza: (0-10 pkt);
  f)    zasadność planowanych kosztów projektu: (0-10 pkt);
  g)    sposób upowszechnienia wyników: (0-10 pkt).
  oraz dodatkowych rekomendacji referentów, według następującej skali:
  A – projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
  B – projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
  C – projekt nierekomendowany do finansowania.
 20. Rekomendowanym sposobem upowszechnienia projektów finansowanych w module Uniwersalia 2.2 jest udostępnienie dzieł, uprzednio opublikowanych w wersji papierowej, w Internecie.
 21. Projekt, który uzyska w ocenie ZS 0 pkt. za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt 19 a-g, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 22. ZS przygotowuje listę rankingową najwyżej ocenionych wniosków i zatwierdza ją poprzez głosowanie zwykłą większością głosów. ZS przedkłada Radzie w/w listę wraz z rekomendacjami dotyczącymi finansowania.
 23. W II etapie konkursu Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. W przypadku wniosków rekomendowanych do finansowania, w których referenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, przed zatwierdzeniem listy rankingowej wniosków, przedstawiciel Rady wraz z przedstawicielem ZS może przeprowadzić negocjacje z Wnioskodawcami dotyczące wysokości środków finansowych rekomendowanych na realizację projektu. Rada zatwierdza listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz z rekomendacjami.
 24. Na podstawie listy rankingowej przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 25. Środki finansowe nie mogą być przyznane na te zadania objęte wnioskiem zakwalifikowanym do finansowania, które były lub są finansowane w konkursie ogłoszonym w ramach innego programu Ministra lub w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 26. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 27. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 28. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 29. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368;  (22) 52-92-358;  (22) 52-92-349; (22) 50-17-107.

Pliki do pobrania

Posted in Wiadomości.