Ogłoszenie konkursu modułu „Dziedzictwo narodowe” w ramach NPRH

Deadline: 31 października 2016 r. w MNiSW, 17 października w BOB

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.


 

NPRH_s

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs modułu „Dziedzictwo narodowe”
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2016 r .

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2016 r. poz. 674) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu
moduł „Dziedzictwo narodowe”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z niżej wymienionych priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:
  1.1.    Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
  1.2.    Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
  1.3.    Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
  1.4.    Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
  a)    opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  b)    opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  c)    obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  d)    mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  e)    projekty mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.
 3. Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
  a)    dotyczyć materiału o pierwszorzędnym znaczeniu dla przyszłych badań naukowych;
  b)    dotyczyć możliwie szerokiego zakresu materiału źródłowego;
  c)    wzbogacać w istotny sposób warsztat badawczy danej dyscypliny;
  d)    przyczyniać się do stworzenia lub utrzymania wyspecjalizowanych zespołów badawczych;
  e)    charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
 4. Na konkurs mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
  5. Wnioski mogą składać:
  a)    jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2016 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”;
  b)    biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  c)    podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące ciągłą działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea
  – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 5. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu badawczego.
 6. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę       z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, oraz dokumenty potwierdzające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru instytucji kultury, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), poświadczone za zgodność z oryginałem.
 7. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  a) badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  b) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 8. Finansowanie projektu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” może być przyznane na okres do 5 lat, z możliwością jego kontynuacji na podstawie wniosku złożonego po upływie co najmniej 4 lat od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym:
  a)    perspektywa badawcza w przypadku projektów nowych wynosi co najmniej 5 lat, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 500 tys. zł;
  b)    perspektywa badawcza w przypadku projektów kontynuowanych wynosi co najmniej 3 lata, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 300 tys. zł. Za projekty kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
  Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30 % kosztów ogółem.
 9. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowano odrębnie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 10. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, które są finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej.
 11. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 września 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 12. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł „Dziedzictwo narodowe” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 12. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 13. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 14. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 12 nie będą rozpatrywane.
 15. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 16. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 17. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 18. Procedura oceny wniosków jest trójetapowa. Na wniosek Rady, Minister powołuje odrębne Zespoły Specjalistyczne do spraw I i II etapu konkursu, złożone z ekspertów w zakresie priorytetowych obszarów badawczych nauk humanistycznych wskazanych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia. Zespoły ustalają listy rankingowe wniosków przez głosowanie zwykłą większością głosów. III etap procedury przeprowadza Rada.
 19. Zespół Specjalistyczny do spraw I etapu konkursu, zwany dalej ZS-1, dokonuje wstępnej oceny wniosków w 50-cio punktowej skali na podstawie analizy pełnych wersji wniosków, z  uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a)     stopień zgodności wniosków z celami i zakresem programu (0-5 pkt);
  b)     znaczenie tematu wniosku dla obszaru priorytetowego (0-5 pkt);
  c)     wartość naukowa projektu  (0-20 pkt);
  d)     dorobek naukowy kierownika projektu (0-5 pkt);
  e)     kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w programie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych  lub bibliograficznych (0-5 pkt);
  f)    znaczenie planowanych wyników badań dla innych prac nad polskim dziedzictwem kulturowym (0-5 pkt);
  g)    wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-5 pkt).
 20. ZS-1 ustala listę rankingową ocenionych wniosków wraz z rekomendacjami dotyczącymi kwalifikacji wniosków do II etapu konkursu, którą przedkłada Radzie.
  a)    Do II etapu konkursu ZS-1 kwalifikuje najwyżej ocenione wnioski, których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Wysokość środków planowanych na konkurs opublikowano odrębnie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  b)    W uzasadnionych wypadkach ZS-1 może wnioskować do Rady o zwiększenie liczby najlepszych wniosków kierowanych do II etapu konkursu.
  c)    Rada po zapoznaniu się z listą rankingową przedstawioną przez ZS-1 rekomenduje Ministrowi listę wniosków do II etapu konkursu. Przed wydaniem rekomendacji, w uzasadnionych wypadkach, Rada może wystąpić do ZS-1 z wnioskiem o  dodatkowe uzupełnienie opinii nt. wniosku zakwalifikowanego lub niezakwalifikowanego do II etapu konkursu.
  d)    Na podstawie przedłożonej przez Radę listy rankingowej Minister kieruje wnioski do II etapu konkursu oraz podejmuje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację pozostałych projektów.
  e)    Po decyzji Ministra ZS-1 kieruje wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu do recenzentów zewnętrznych.
  f)    Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu są oceniane przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych. Wnioski są oceniane z uwzględnieniem kryteriów ujętych w pkt 19. Recenzent, poza oceną punktową, przedstawia rekomendacje do finansowania ocenianych projektów, według następującej skali:
  A – projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
  B – projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
  C – projekt nierekomendowany do finansowania.
 21. Zespół Specjalistyczny do spraw II etapu konkursu, zwany dalej ZS-2, bierze pod uwagę średnią ocen co najmniej trzech recenzji oraz rekomendacje recenzentów, o których mowa w pkt 19 f i  dokonuje analizy poprawności recenzji. Nazwiska recenzentów nie są podawane do wiadomości ZS-2.
  a)    W przypadku zakwestionowania przez członków ZS-2 poprawności formalnej lub merytorycznej recenzji, ZS-2 dokonuje własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
  b)    W przypadku znacznej rozbieżności zdań pomiędzy recenzentami (różnica ocen punktowych przekraczająca 30% oceny maksymalnej lub wskazanie przez choćby jednego z recenzentów istotnych zastrzeżeń mogących stanowić przesłankę do dyskwalifikacji wniosku), ZS-2 dokonuje własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
 22. Wniosek, który w ocenie ZS-2 uzyska 0 pkt za którekolwiek z kryteriów, o jakich mowa w pkt 20 a-f, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 23. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny w recenzji, przewodniczący ZS-2 może wnioskować do Rady o wyłączenie autora recenzji z bazy ekspertów – recenzentów przyszłych konkursów NPRH.
 24. W oparciu o analizę recenzji i ocenę własną ZS-2 przygotowuje listę rankingową wniosków II etapu konkursu i przedkłada ją Radzie.
 25. W III etapie konkursu Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. W przypadku wniosków rekomendowanych do finansowania, w których recenzenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, przed zatwierdzeniem listy rankingowej wniosków, przedstawiciel Rady wraz z przedstawicielem ZS-2 może przeprowadzić negocjacje z Wnioskodawcami dotyczące wysokości środków finansowych rekomendowanych na realizację projektu. Rada zatwierdza listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz z rekomendacjami.
 26. Na podstawie listy rankingowej, przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 27. Środki finansowe nie mogą być przyznane na te zadania objęte wnioskiem zakwalifikowanym do finansowania, które były lub są finansowane w konkursie ogłoszonym w ramach innego programu Ministra lub w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 28. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 29. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 30. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 31. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368;  (22) 52-92-358;  (22) 52-92-349; (22) 50-17-107.

Pliki do pobrania

Posted in Wiadomości.