Komunikat w sprawie zmian w procedurze składania raportów z realizacji zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (dotyczy zadań, których termin realizacji rozpoczął się od 1 stycznia 2016 r.)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2016 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1514).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 21 września 2016 r. Od tego dnia następuje zmiana w zakresie składania raportów z realizacji zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, których realizacja rozpoczęła się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z nowelizowanym rozporządzeniem terminy złożenia raportu rocznego oraz raportu końcowego pozostają bez zmian. tj. raport roczny składa się do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały przyznane środki finansowe na naukę oraz raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań.

Formularz raportu rocznego oraz raportu końcowego obowiązujący od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, zostanie udostępniony wnioskodawcom w systemie teleinformatycznym OSF (informacja w sprawie terminu uruchomienia systemu z formularzem raportu, zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem).

Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia wnioskodawca będzie składał raport roczny lub/i raport końcowy w systemie teleinformatycznym OSF.

UWAGA! Oprócz raportu złożonego w systemie teleinformatycznym OSF, Wnioskodawca składa  informacje określone w części A raportu  wyłącznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Raporty końcowe z wykorzystania środków finansowych na naukę przyznanych do dnia 31 grudnia 2015 r. będą składane wg dotychczasowych przepisów.

http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/

Posted in Wiadomości.