Ogłoszenie konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r. w NCN, 9 grudnia w BOB

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (formularz wniosku w systemie OSF zostanie udostępniony około 17 października),
 • BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r. w NCN, 9 grudnia w BOB

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl . Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Instrukcje przygotowania wniosków


 1. Koszty w projektach NCN – poradnik dla wnioskodawców
 2. Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 września 2016 r.:
 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 1. Instrukcja pomocnicza sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną

******

Przydatne informacje:

uwaga

Na dobry początek – Instrukcja OSF krok po kroku

Impact factor (IF) – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski (Institute of Scientific Information, obecnie części koncernu wydawniczego Thomson), na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych.


Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA

ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 – wnioski składane elektronicznie

Informujemy, że w celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków począwszy od najbliższej edycji konkursów odchodzimy od wersji papierowych. Wnioski udostępnione w ramach konkursów, które zostaną ogłoszone 15 grudnia br. będą składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Aby ułatwić procedurę elektronicznego składania wniosku, nie będzie wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego. Potwierdzenie generowane po wypełnieniu wniosku będzie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać tradycyjnie, zeskanować i załączyć do wniosku. Podobnie należy postępować w przypadku oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej. Podmioty, które będą starać się o przyznanie pomocy publicznej, już na etapie składania wniosku zobligowane są do wypełnienia i złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej. Wniosek ten musi być podpisany przez Wnioskodawcę za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Zwracamy uwagę, że dokumenty, o których mowa będzie można wygenerować, podpisać i załączyć dopiero po zakończeniu edycji wniosku, ale przed jego wysłaniem do NCN-u.

Proces składania wniosków kończy się w momencie wysłania wniosku do NCN-u w systemie OSF za pomocą opcji „Wyślij do NCN”. Wniosek wysłany do NCN-u musi być kompletny, a więc zawierać wszystkie załączniki określone w warunkach konkursu. Kompletne wykonanie procedury udostępnienia elektronicznej wersji wniosku zostanie potwierdzone zmianą wartości statusu na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, że adres e-mail lub adres konta e-PUAP, który zostanie podany we wniosku, będzie stanowił jedyną drogę kontaktu z wnioskodawcą. Na ten adres będą wysyłane informacje z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz decyzje.

Umowa, tak jak dotychczas, będzie dostępna w systemie OSF po otrzymaniu decyzji. Będzie ona procedowana elektronicznie, co oznacza, że musi zostać podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie

Zawieranie umów o finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Jednostki naukowe, którym przyznano środki finansowe na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych, powinny przygotować umowy zawierane z Ministerstwem