Wyniki konkursu NPRH „Dziedzictwo narodowe”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy ponad 30 milionów złotych na długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej.

W konkursie udział wzięło 249 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  minister nauki i szkolnictwa wyższego zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł.

Wnioskodawcy mogą  zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Dziedzictwo narodowe

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe wspierane są projekty badawcze w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące:

 • projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych,
 • projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

Wyniki konkursu ETIUDA 5

26 lipca Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piątą edycję konkursu ETIUDA. W tym roku na stypendia doktorskie agencja przekaże ponad 9,9 mln zł. O finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97. Lista przyznanych projektów dostępna jest na stronie NCN.

Laureaci z UW:

1 mgr Paweł Bączyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
2 mgr Paweł Andrzej Dąbrowski-Tumański Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
3 mgr Karol Piotr Gietka Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
4 mgr Michał Tomasz Godziszewski Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
5 mgr Marta Krystyna Jaworska Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
6 mgr Adam Karol Karczmarz Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
7 mgr Maciej Konieczka Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
8 mgr Jan Karol Krajczewski Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
9 mgr Izabela Mrzygłód Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
10 mgr Mateusz Piotr Płatos Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
11 mgr Andrzej Sokołowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
12 mgr Michał Strzelecki Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
13 mgr Marta Szada Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
14 mgr Marcin Warmiński Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
15 mgr Aleksandra Anna Weremczuk Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
16 mgr Anna Wnuk Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
17 mgr inż. Marcin Grzegorz Zaród Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
18 mgr Agata Marta Zborowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
19 mgr Clara Nina Zgoła Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 

Nagrody premiera przyznane!

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajdą Państwo listę laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2016 – wyróżnionych w roku 2017

 

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Kategorie Jednostek UW po parametryzacji 2017

 

Lp. Jednostka Kategoria 2017
1 Wydział „Artes Liberales” A+
2 Wydział Biologii A
3 Wydział Chemii A
4 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii B
5 Wydział Filozofii i Socjologii A+
6 Wydział Fizyki A+
7 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych B
8 Wydział Geologii A
9 Wydział Historyczny A
10 Wydział Lingwistyki Stosowanej  B
11 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki  A+
12 Wydział Nauk Ekonomicznych A+
13 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych A
14 Wydział Neofilologii A
15 Wydział Orientalistyczny A
16 Wydział Pedagogiczny B
17 Wydział Polonistyki A
18 Wydział Prawa i Administracji A
19 Wydział Psychologii A+
20 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji A
21 Wydział Zarządzania A
22 Centrum Europejskie B
23 CeNT A
24 ICM A
25 ISS A
26 ŚLCJ B
27 Instytut Ameryk i Europy  (nr tem.EUROREG) B
OSA
28 Ośrodek Badań nad Antykiej Europy Południowo-Wschodniej A
29 Ośrodek Badań nad Migracjami A+
30 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej B
Gospostrateg NCBiR

GOSPOSTRATEG – ogłoszenie I konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 14 sierpnia 2017 r., do 12 września 2017 r. (do godziny 16:00).

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.
 
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu to:

 • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
 • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Długofalowy efekt programu zakłada podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się Polaków w różne formy aktywności publicznej. W jego konsekwencji odblokowane zostaną ważne rezerwy społecznej energii oraz sprawczości, w wyniku czego obywatele będą mogli aktywnie wpływać na poprawę jakości swojego życia
i kondycję ekonomiczną kraju. Istotą programu jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te będą oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz instytucjach włączających Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

 1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu.
 2. pułapkę braku równowagi.
 3. pułapkę demograficzną.
 4. pułapkę słabości instytucji.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 150 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na następujące adresy mailowe:

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 14 sierpnia 2017 r., do 12 września 2017 r. (do godziny 16:00).

Pliki do pobrania:

Źródło: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-i-konkurs-otwarty/art,5330,ogloszenie-i-konkursu-na-projekty-otwarte-w-ramach-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospod.html

Dodatkowe informacje ogólne: http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5342,gospostrateg-nowy-program-strategiczny-ncbr.html

W Polsce powstanie 10 Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN i prof. Martin Stratmann, prezydent Towarzystwa Maxa Plancka - podpisanie porozumienia, fot. Michał Niewdana

Prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN i prof. Martin Stratmann, prezydent Towarzystwa Maxa Plancka – podpisanie porozumienia, fot. Michał Niewdana

4 lipca na Zamku Królewskim na Wawelu Narodowe Centrum Nauki podpisało z Towarzystwem Maxa Plancka porozumienie o współpracy, w ramach której przy polskich jednostkach naukowych powstanie dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

W uroczystości wziął udział wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, natomiast niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych reprezentował dyrektor generalny Volker Rieke. W imieniu NCN umowę podpisał dyrektor prof. Zbigniew Błocki, a ze strony niemieckiej – prezydent Towarzystwa prof. Martin Stratmann. Na wydarzeniu obecny był również Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie dr Michael Groß.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie umożliwi ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze. Będzie to zatem szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach.

– Przeszło rok temu ogłosiłem strategię rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, która zaczynała się od słów „Strategia na rzecz doskonałości naukowej”. Jest to bowiem najważniejszy wektor działań zarówno polskiego rządu, jak i środowiska akademickiego. Dziś, nawiązując współpracę z Towarzystwem Maxa Plancka, robimy kolejny krok ku tej doskonałości – mówił wicepremier Jarosław Gowin. –  Widać wyraźnie zbieżność między kierunkiem planowanych reform w obszarze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego a rozwiązaniami, które już od wielu lat funkcjonują w Niemczech. Dlatego dzisiejsza uroczystość ma ogromne znaczenie. Możliwość współpracy polskiego środowiska z Towarzystwem Maxa Plancka to wielka szansa dla polskiej nauki. Jestem przekonany, że dziś uczestniczymy w wydarzeniu, które zainicjuje wiele przełomów w badaniach naukowych.

Podpisane 4 lipca porozumienie między MPG a Narodowym Centrum Nauki (NCN) znacząco wpłynie na zacieśnienie polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Docelowo przy istniejących w Polsce jednostkach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki ma powstać dziesięć laboratoriów badawczych. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z tzw. Jednostką Mentorską w Niemczech, a jego finansowanie zapewni NCN dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

– Utworzenie dziesięciu Centrów Doskonałości Dioscuri w Polsce, dzięki programowi koordynowanemu przez Towarzystwo Maxa Plancka i Narodowe Centrum Nauki, będzie pozytywnym impulsem dla polskiej nauki. Dzięki niemu mobilność naukowa, która jest konieczna dla wzrostu prestiżu polskiego środowiska naukowego, jak również do rozwoju poziomu badań naukowych, nie musi oznaczać dla polskich badaczy jedynie konieczności opuszczania kraju – wyjaśnił prof. Zbigniew Błocki. – Dzięki programowi Dioscuri, przy wsparciu Towarzystwa Maxa Plancka, zdołamy zachęcić światowej sławy naukowców do prowadzenia swoich badań w Polsce.

Centra zostaną utworzone przez wybitnych uczonych, wyłonionych w serii międzynarodowych konkursów. Pierwszy z nich ogłoszony zostanie już w październiku 2017 r., a rozstrzygnięty w 2018 r. W pilotażowej edycji powstaną maksymalnie trzy Centra Dioscuri.

Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości. Zadbano o to, by wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ośrodek było konkurencyjne międzynarodowo. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Anna Bobela, Narodowe Centrum Nauki,
tel. +48 123419103,
e-mail: anna.bobela@ncn.gov.pl

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-07-04-w-polsce-powstanie-10-centrow-oskonalosci-naukowej-dioscuri


O Narodowym Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.

 

Program „DIALOG” MNiSW

Wstrzymanie naboru wniosków do programu „DIALOG”

piątek, 24 sierpnia 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że z dniem 1 października 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, straci moc ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku wstrzymany zostanie nabór wniosków do programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski do programu „DIALOG” złożone po 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane. O terminie wznowienia przyjmowania wniosków do programu „DIALOG” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformuje w osobnym komunikacie.


 • Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
 • Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
 • Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
 • Termin: do 30 września 2018

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”
 • „Nauka dla innowacyjności”
 • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
 2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
 3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Program dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.

System Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) do składania wniosków w programie pn. „DIALOG” został otwarty 9 stycznia 2017 r., tabela kosztorysu będzie dostępna od 12 stycznia 2017 r.

 

NPRH

Nabór wniosków w ramach NPRH: Uniwersalia

Do 4 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia.
Do konkursu można zgłaszać projekty, które są nie dłuższe niż 60 miesięcy. Nabór wniosków prowadzony będzie w dwóch modułach.
 • Moduł 2.1 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
 • warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej
 • Moduł 2.2 – Do konkursu mogą być zgłoszone oryginalne projekty badawcze, których celem jest przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
  Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  • obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  • obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.