Program „DIALOG” MNiSW

Wstrzymanie naboru wniosków do programu „DIALOG”

piątek, 24 sierpnia 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że z dniem 1 października 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, straci moc ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku wstrzymany zostanie nabór wniosków do programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski do programu „DIALOG” złożone po 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane. O terminie wznowienia przyjmowania wniosków do programu „DIALOG” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformuje w osobnym komunikacie.


  • Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
  • Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
  • Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
  • Termin: do 30 września 2018

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

  1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
  2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
  3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Program dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.

System Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) do składania wniosków w programie pn. „DIALOG” został otwarty 9 stycznia 2017 r., tabela kosztorysu będzie dostępna od 12 stycznia 2017 r.

 

Posted in Wiadomości.