GOSPOSTRATEG – ogłoszenie I konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 14 sierpnia 2017 r., do 12 września 2017 r. (do godziny 16:00).

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.
 
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu to:

  • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
  • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Długofalowy efekt programu zakłada podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się Polaków w różne formy aktywności publicznej. W jego konsekwencji odblokowane zostaną ważne rezerwy społecznej energii oraz sprawczości, w wyniku czego obywatele będą mogli aktywnie wpływać na poprawę jakości swojego życia
i kondycję ekonomiczną kraju. Istotą programu jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te będą oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz instytucjach włączających Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

  1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu.
  2. pułapkę braku równowagi.
  3. pułapkę demograficzną.
  4. pułapkę słabości instytucji.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 150 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na następujące adresy mailowe:

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 14 sierpnia 2017 r., do 12 września 2017 r. (do godziny 16:00).

Pliki do pobrania:

Źródło: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-i-konkurs-otwarty/art,5330,ogloszenie-i-konkursu-na-projekty-otwarte-w-ramach-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospod.html

Dodatkowe informacje ogólne: http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5342,gospostrateg-nowy-program-strategiczny-ncbr.html

Posted in Wiadomości.