NCN – ogłoszenie konkursów na projekty MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00 (do 8 września w BOB). Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w ogłoszeniach MAESTRO 13 i SONATA BIS 11 opublikowanych na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 13

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 13 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13


Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 11

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 11 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

 


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

FNP – instrukcja do umowy 2021

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą postępowania z umowami START FNP.

 • FNP przesyła do stypendysty umowę

Stypendysta:

 • uzupełnia umowę
 • podpisuje wszystkie egzemplarze umowy
 • Przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
  prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań, upoważnienie BP-015-0-397/2020
 • daje do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)

Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy w celu naniesienia podpisu prof. dr hab. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań.

Biuro Obsługi Badań przekazuje umowę do FNP.

Szkolenie Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji

Szkolenie „Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji” 16-17 czerwca 2021

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach działania I.2.1 „Poprawa zdolności publikacyjnych”, organizowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pt.:

„Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji”

Szkolenie skierowane jest do pracowników UW: redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, a także do osób, które zamierzają założyć nowe czasopismo naukowe lub reaktywować periodyk, którego wydawanie zostało przerwane.

Szkolenie poprowadzi redaktor Dorota Dziedzic, która kieruje redakcją czasopism naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Szczegółowy opis szkolenia

Czasopisma odgrywają ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań. O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artykułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 MEiN i bazy bibliometryczne. Duże znaczenie ma również promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, a także specyfikę jego wydawania. Z kolei redakcje istniejących już periodyków dowiedzą się jakie zmiany należy wprowadzić, by zdobyły silną pozycję wśród badaczy i znalazły się na liście czasopism punktowanych. Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Prześledzą jakich formalności należy dopełnić, by zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

Członkowie redakcji czasopism dowiedzą się, jak ważne dla upowszechnienia treści artykułów są jego konstrukcja, zamieszczone w nim informacje dotyczące autora i wydawcy, kompozycja abstraktu, wybór słów kluczowych, zapis bibliograficzny. Dlaczego nowoczesne czasopismo naukowe nie może istnieć bez dedykowanej mu strony internetowej, jak powinna wyglądać i jakie treści zawierać. Co to są bazy bibliometryczne i jakie trzeba spełnić warunki, by aplikować do baz wskazanych przez MNiSW – Scopus i Web of Science.

Specyfika procesu wydawniczego, w którym redakcja czasopisma jest autonomiczna względem wydawnictwa wymaga dokładnego podziału odpowiedzialności za poszczególne etapy prac. Słuchacze zaznajomią się  z etapami prac i tworzeniem ich harmonogramu. Precyzyjne przypisanie zadań i praca wedle harmonogramu ułatwia współpracę oraz komunikację między redakcjami a wydawcami i pozwoli uniknąć nieporozumień w miejscach, w których kompetencje mogą się  zazębiać.

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami między wytycznymi MEiN i baz indeksacyjnych, jak zorganizować współpracę między redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.

 • Program szkolenia

I dzień szkolenia

 1.  Czasopismo naukowe
 2. Specyfika wydawania czasopisma
 3. Koncepcja czasopisma naukowego
  1. wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych
  2. zakres tematyczny
  3. tytuł czasopisma
 4. Sposób finansowania czasopisma
  1. dotacja
  2. subskrypcja płatna
 5. Dystrybucja czasopisma
  1. prenumerata
  2. otwarty dostęp (open access)
  3. czasopisma hybrydowe
 6. Rejestracja czasopisma
 7. Identyfikatory w czasopiśmie
  1. ISSN, e-ISSN
  2. DOI
  3. ORCID
 8. Prawo autorskie (podstawy)
  1. umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek
  2. open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu
  3. domena publiczna
 9. Organizacja czasopisma
  1. Rada Naukowa
  2. Redakcja
  3. Recenzenci
  4. Wydawca
 10. Nowoczesne czasopismo
  1. layout
  2. struktura artykułu
  3. abstrakt
  4. słowa kluczowe
  5. bibliografia czy References

II dzień szkolenia

 1. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące do baz Scopus i Web of Science
 2. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  1. dyscyplina naukowa czasopisma
  2. tytuł a tematyka czasopisma
  3. dostępność tekstów
  4. wymagania wobec recenzentów
  5. wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma
  6. wymagania wobec Redakcji czasopisma
  7. artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu
  8. abstrakt
  9. słowa kluczowe
  10. bibliografia załącznikowa – References
 3. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz bibliometrycznych Scopus i Web of Science
  1. adres strony internetowej czasopisma
  2. język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej
  3. hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma
  4. konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność
  5. strona artykułu
  6. format plików z artykułami
  7. inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma
 4. Sposób aplikowania
  1. Scopus
  2. Web of Science
 5. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora Naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa
  1. pozyskiwanie materiałów
  2. etapy procesu wydawniczego
  3. dystrybucja czasopisma
 6. Promocja czasopisma naukowego

Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.06.2021, godz. 9.00-14.00 za pośrednictwem Google Meet.
 Link do spotkania zostanie udostępniony na podany podczas rejestracji adres e-mailowy  w dniu 15.06.2021.

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kampus: rejestracja

W jednej edycji szkolenia może wziąć udział maksymalnie 15 osób. W przypadku dużego zainteresowania zaproponujemy kolejny termin.

Osobą kontaktową w sprawie szkolenia jest p. redaktor Dorota Dziedzic, d.dziedzic@uw.edu.pl.

 

Szczegóły: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/06/szkolenie-czasopismo-naukowe-od-pomyslu-do-publikacji/

FNP Start – znamy wyniki konkursu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Ośmioro badaczy z UW otrzyma stypendium START:

 • Marek Baranowski, dziedzina: chemia,
 • Aleksandra Bilska, dziedzina: biologia molekularna,
 • dr Anna Dżabagina, dziedzina: literaturoznawstwo,
 • Wojciech Górecki, dziedzina: fizyka,
 • Dorota Grzelak, dziedzina: chemia fizyczna,
 • dr Jacek Lewkowicz, dziedzina: ekonomia,
 • Mateusz Mazelanik, dziedzina: fizyka,
 • Piotr Szustakiewicz, dziedzina: chemia fizyczna.

Więcej: https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2021-rozstrzygniety/