BST i DSM – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Jednostka naukowa składa wniosek, w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

Jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym albo podpisem  potwierdzonym  profilem  zaufanym  ePUAP,  na elektroniczną
skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra.

Czytaj więcej: Dziennik Ustaw 2017 Poz. 1495

Posted in Wiadomości.