„DIAMENTOWY GRANT” – VIII edycja konkursu

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r. w MNiSW

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Adresatami konkursu Diamentowy Grant są:

  • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Do konkursu można zgłaszać projekty, których koszt realizacji nie może przekroczyć:

  • 180 000 zł dla nauk: humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
  • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500 zł miesięcznie.

Zgłaszany projekt będzie mógł trwać maksymalnie 48 miesięcy.

Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Posted in Wiadomości.