DUN – wyniki naboru wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2019 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla Wnioskodawców „Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w 2019 roku.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wnioskodawca składa po otrzymaniu decyzji administracyjnej, w terminie określonym w ww. decyzji.

Wykaz podmiotów oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: działalność wydawnicza, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

W tym UW:

  1. poz. 325
   Digitalizacja 262 analiz naukowych zawartych w 36 tomach
   „Studiów Politologicznych” wydanych w latach 2009-2018 oraz ich
   udostępnienie w systemie Open Access – 11 528,00
  2. poz. 326
   Zwiększenie znaczenia i międzynarodowego zasięgu czasopisma
   naukowego „Przegląd Europejski” – 120 120,00
  3. poz. 327
   Wydanie czterech numerów kwartalnika „Problemy Polityki
   Społecznej. Studia i dyskusje” – 39 985,00
  4. poz. 328
   Stworzenie dwóch anglojęzycznych tomów „Studiów Politologicznych” – 78 650,00
  5. poz. 329
   Novensia-stworzenie anglojęzycznej wersji . – 30 200,00
  6. poz. 330
   „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” – Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika w celu zapewnienia otwartego dostępu do
   nich przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej – 149 501,00
  7. poz. 331
   Przygotowanie do druku i wydanie nr 29 rocznika naukowego „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”- 22 000,00
  8. poz. 332
   Przygotowanie do druki i wydanie nr. 13 i 14 półrocznika „Nowy Prometeusz”. – 19 800,00
  9. poz. 333
   Przygotowanie do druku i wydanie nr. 58-61 kwartalnika naukowego „Przegląd Wschodni” – 26 400,00
  10. poz. 334
   Publikacja numeru tematycznego „Stanu Rzeczy” nt. „Chłopa polskiego” Thomasa i Znanieckiego – 22 660,00
  11. poz. 335
   Korekta językowa wydania II „Encyklopedii administracji publicznej” redakcja naukowa prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – 3 784,00
  12. poz. 336
   Redakcja techniczna wydania II „Encyklopedii administracji publicznej” redakcja naukowa prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – 8 800,00
  13. poz. 337
   Tłumaczenie na język angielski i francuski wydania II „Encyklopedii administracji publicznej” redakcja naukowa prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – 26 400,00
  14. poz. 338
   Wydrukowanie i opublikowanie pod adresem http://encyklopediaap.uw.edu.pl wydania II „Encyklopedii administracji publicznej” redakcja naukowa prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – 2 860,00
  15. poz. 339
   Digitalizacja i umiędzynarodowienie czasopisma naukowego w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – 2 640,00
Wykaz podmiotów oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ: „działalność wydawnicza de minimis”, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: upowszechnianie, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

W tym UW:

 1. poz. 182
  Uniwersytet Warszawski – Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe –

  digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego – 996 000,00
 2. poz. 183
  Uniwersytet Warszawski – Międzynarodowa Konferencja Supercomputing Frontiers

  Europe 2019 i 2020 – 324 960,00
 3. poz. 184
  Uniwersytet Warszawski XXIII Festiwal Nauki w Warszawie – 50 000,00
Wykaz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: wnioski ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników centralnych organów administracji rządowej, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.
Wykaz podmiotów oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ: upowszechnianie de minimis, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: biblioteki, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 roku

W tym UW:

 1. poz. 1
  Cenne druki muzyczne z przełomu XIX i XX w. – opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w e-bUW oraz International Music Score Library Project – kontynuacja – 105 484,00
 2. poz. 19
  Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej
  w Warszawie – 238 200,00

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-jednostek-oraz-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-ktore-zostaly-zakwalifikowane-do-finansowania-ze-srodkow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-2019-r

 

Posted in Wiadomości.