Dziedzina wiodąca

POLon

  • System POL-on umożliwia (zgodnie z ustawą o zasadach finasowania nauki) wprowadzenie informacji o dziedzinach i dyscyplinach nauki lub sztuki, w których pracownik naukowy prowadzi działalność badawczo-rozwojową.
  • Możliwe jest wprowadzenie informacji o dowolnej liczbie dziedzin i dyscyplin wraz z okresem ich obowiązywania (okresem, w którym pracownik prowadzi/prowadził w nich działalność).
  • Można wprowadzić dowolną liczbę dziedzin i dyscyplin, w których pracownik prowadzi/prowadził działalność obowiązujących w tym samym czasie.
  • Z uwagi na przepisy dotyczące przyznawania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz oceny działalności jednostek naukowych, zwłaszcza jednostek niejednorodnych, niezbędne jest wprowadzenie w POL-onie informacji o dziedzinie dominującej w działalności naukowej danego pracownika, zwanej „dziedziną wiodącą”, do której został on zaliczony przez jednostkę naukową w składanych przez nią wnioskach o przyznanie dotacji na działalność statutową.
  • System POL-on umożliwia oznaczenie dowolnej dziedziny jako „dziedzina wiodąca”.
  • „Dziedzina wiodąca” w dłuższym horyzoncie czasowym może się dla konkretnego pracownika zmieniać i sytuację tę można wprowadzić do systemu POL-on korzystając z okresu obowiązywania każdej wprowadzanej dziedziny i dyscypliny.

Przykład:

Pracownik od 05.11.2012 roku prowadzi badania w dziedzinie „dziedzina nauk prawnych” w dyscyplinie „prawo” i od 13.04.2014 roku prowadzi badania w dziedzinie „dziedzina nauk społecznych” w dyscyplinie „socjologia”.

W latach 2013 i 2014 jego dziedziną wiodącą (pracownik został w tych latach zaliczony do podanej we wniosku o dotację statutową liczby osób w tej dziedzinie) była dziedzina nauk prawnych, a w latach 2015 i 2016 dziedzina nauk społecznych. W związku z tym, w systemie POL-on pracownik powinien mieć 4 wpisy dotyczące dziedzin i dyscyplin:

  • 05.11.2012 – 31.12.2014 → dziedzina nauk prawnych – prawo → wiodąca=tak
  • 05.11.2012 – 31.12.2014 → dziedzina nauk społecznych – socjologia → wiodąca=nie
  • 01.01.2015 – → dziedzina nauk prawnych – prawo → wiodąca=nie
  • 01.01.2015 – → dziedzina nauk społecznych – socjologia → wiodąca=tak

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/pracownicy/wyjasnienia/wiodaca

Posted in Wiadomości.