Informacja o zawieraniu umów w sprawie wypłacania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r.

Zgodnie z art. 360 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) podmiot prowadzący szkołę doktorską (studia doktoranckie) lub podmiot zatrudniający przekazuje młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców na podstawie umowy.

W związku z powyższym konieczne jest zawarcie przez ww. podmiot umowy z młodym naukowcem, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendium decyzją z dnia 15 czerwca 2020 r. Wzór umowy w sprawie wypłacania stypendium dla wybitnych młodych naukowców, do ewentualnego wykorzystania, znajduje się w załączniku.

Kopię umowy należy przekazać do ministerstwa niezwłocznie po jej zawarciu. Na tej podstawie będzie realizowane przekazywanie środków uczelniom/instytutom. Środki finansowe będą przekazywane przez Ministerstwo kwartalnie.

W przypadku uczelni środki na wypłatę stypendiów będą przekazywane na rachunek Funduszu stypendialnego – środki z innych źródeł prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 419 ww. ustawy.  W związku z powyższym w przypadku braku ww. rachunku w BGK, konieczne jest założenie tego rachunku oraz poinformowanie Ministerstwa o jego numerze.

W przypadku instytutów środki będą przekazywane na rachunki, na które dotychczas przekazywane były środki na wypłatę stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. Instytuty, które nie otrzymywały dotąd środków na te stypendia, proszone są o przekazanie do Ministerstwa, wraz z kopią umowy, numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazywane ww. środki.

Materiały

Posted in Wiadomości.