Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (pełna lista poniżej).

Wysokość środków przyznanych poszczególnym wnioskodawcom zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem z uwagi na konieczność weryfikacji zachowania przez przedsiębiorców warunków kumulacji pomocy określonych w art. 3 ust. 2 i art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), tzn. całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 € w okresie trzech lat podatkowych.

Ponadto, informujemy, że termin wskazany w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198), w którym przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w urzędzie obsługującym ministra 3 egzemplarze umowy podpisanej przez upoważnione osoby, biegnie od dnia przekazania przez ministra informacji o wielkości przyznania pomocy. Informacja ta zostanie przekazana przedsiębiorcom za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Podmiot, któremu zostało przyznane wsparcie w ramach programu jest zobowiązany zweryfikować dane dot. pomocy de minimis udzielonej mu łącznie w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach, wskazując w ww. umowie kwotę przyznaną przez Ministra lub kwotę niższą, tak by warunek nieprzekroczenia kwoty 200 000 € w ww. trzech latach podatkowych, został zachowany.

 pdf Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Uniwersytet Warszawski otrzymał finansowanie dla:

 1. Uniwersytet Warszawski
  Anglica. An International Journal of English Studies
 2. Uniwersytet Warszawski
  Central and Eastern European Migration Review
 3. Uniwersytet Warszawski
  Etyka
 4. Uniwersytet Warszawski
  Journal of Banking and Financial Economics
 5. Uniwersytet Warszawski
  Kwartalnik Pedagogiczny
 6. Uniwersytet Warszawski
  Polish Archaeology in the Mediterranean
 7. Uniwersytet Warszawski
  Prace Filologiczne
 8. Uniwersytet Warszawski
  Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje
 9. Uniwersytet Warszawski
  Przegląd Europejski
 10. Uniwersytet Warszawski
  Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria
 11. Uniwersytet Warszawski
  Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
 12. Uniwersytet Warszawski
  STAN RZECZY
 13. Uniwersytet Warszawski
  Studia Europejskie-Studies in European Affairs
 14. Uniwersytet Warszawski
  Studia Medioznawcze
 15. Uniwersytet Warszawski
  Studia Polsko-Ukraińskie
 16. Uniwersytet Warszawski
  Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
 17. Uniwersytet Warszawski
  Studia Wschodnioeuropejskie
 18. Uniwersytet Warszawski
  Studies of the Department of African Languages and Cultures
 19. Uniwersytet Warszawski
  SZTUKA I FILOZOFIA
 20. Uniwersytet Warszawski
  Światowit
 21. Uniwersytet Warszawski
  U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze
Posted in Wiadomości.