Informacja ws. sposobu składania raportów, aneksów i korespondencji w ramach wybranych programów Ministra oraz procedura obiegu dokumentów na UW

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz ograniczeniem działalności podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, dopuszcza się możliwość złożenia:

  1. raportu rocznego,
  2. raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych,
  3. aneksu do umowy określającej szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia projektu,
  4. pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców projektów,

opatrzonych przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra – do czasu zniesienia ww. ograniczeń.

Powyższe zalecenie dotyczy następujących strumieni finansowania:

  • dla programów Ministra: „Dialog”,  „Społeczna odpowiedzialność nauki”, „Doskonała nauka”, „Diamentowy Grant”, „Ideas Plus”, „Iuventus Plus”,  „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, „Szlakami Polski Niepodległej”, „Rozwój Sportu Akademickiego”, „Mobilność Plus”, „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”,
  • przedsięwzięcia Ministra „Granty na granty – promocja jakości III”,
  • inwestycji związanych z działalnością naukową.

Termin na złożenie ww. dokumentów może zostać przedłużony na indywidualną prośbę Wnioskodawcy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-ws-sposobu-skladania-raportow-aneksow-i-korespondencji-w-ramach-wybranych-programow-ministra


Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami MNiSW realizowanymi na UW

Dokumenty związane z prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim projektami naukowymi, które są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, już  można składać w formie elektronicznej. Publikujemy szczegółowe procedury opracowane w tym zakresie na UW.

Wśród obowiązków beneficjentów MNiSW, wynikających z zawieranych przez nich umów grantowych, znajduje się m.in. składanie różnego rodzaju dokumentów. Mowa tu o raportach okresowych i końcowych, wnioskach o dokonanie zmian w projektach, dotyczących budżetu, przedłużenia czy zmiany w składzie zespołu badawczego, a także aneksów do już zawartych umów.

Procedura będzie przebiegała tak, jak w przypadku projektów finansowanych przez NCN

Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce nie poprawi się w kolejnych tygodniach, podobne zasady zostaną wypracowane dla realizowanych na UW projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu H2020 oraz innych agencji finansujących prowadzenie badań. Wymaga to jednak uzgodnień z tymi instytucjami (muszą one wyrazić zgodę na takie procedowanie), tak aby uniknąć potencjalnych problemów na etapie rozliczania projektów.

 #zostanwdomu

Posted in Wiadomości.