Instrukcja wypełniania wniosków do Opus 16, Sonata 14 lub Preludium 16 – wypełnianie zakładek formularza w systemie ZSUN/OSF

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje do przygotowania wniosków w ramach konkursów Opus 16, Sonata 14 lub Preludium 16.

Wnioski można składać do 10 grudnia w BOB, w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r.


 • OPUS 16 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury).
  • Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek:w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

  Informujemy również, że w konkursie OPUS 16 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.

 • PRELUDIUM 16 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
  • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich

 • SONATA 14 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem (tzn. osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy).
  Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Kompletny wniosek z niezbędnymi załącznikami wraz z podpisanym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem
tego dokumentu podpisanym odręcznie, należy wysłać do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie
elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla
Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.

Źródło: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-30-instrukcje-wypelniania-wniosku

Posted in Wiadomości.