Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przywrócenia finansowania czasopism i monografii naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1556), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przywrócił możliwość wnioskowania o przyznanie środków finansowych na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych, w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87): Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę na użycie w ww. art. 25 ust. 4a ustawy spójnika „oraz” – oznacza to, że obie przesłanki muszą być przez Wnioskodawcę spełnione łącznie (wprowadzenie wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienie do nich otwartego dostępu przez sieć Internet).

Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o środki finansowe przyznawane na podstawie art. 25 ust. 4a ww. ustawy o zasadach finansowania nauki są:

  1. jednostki naukowe,
  2. uczelnie,
  3. Polska Akademia Umiejętności,
  4. podmioty działające na rzecz nauki.

Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek w ramach celu określonego w art. 25 ust. 4a ww. ustawy o zasadach finansowania nauki, na realizację nie więcej niż 5 zadań, w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym jest planowana realizacja zadań.

Wniosek dotyczący zadania szczególnie ważnego dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa może zostać złożony w każdym czasie. We wniosku dotyczącym zadania szczególnie ważnego Wnioskodawca uzasadnia szczególną rangę zadania.

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach celu określonego w art. 25 ust. 4a ww. ustawy o zasadach finansowania nauki określony został w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednocześnie informuje, że na dzień 30 stycznia 2018 r. planowane jest ogłoszenie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-przywrocenia-finansowania-czasopism-i-monografii-naukowych.html

Posted in Wiadomości.