Komunikat w sprawie rozliczania środków finansowych przyznanych na działalność statutową

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się informacja dotycząca konieczności składania raportów za 2018 rok z wykorzystania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców, restrukturyzację jednostek naukowych, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni, działalności jednostek naukowych lub uczelni związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej.

Treść komunikatu:

 1. Jednostki, które w 2018 roku wydatkowały środki dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców są zobowiązane do złożenia raportu rocznego w systemie ZSUN/OSF.
  ……………….
 2. Niewykorzystane w 2018 roku środki dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców w roku 2019 stają się subwencją.
  ……………………
 3. Jednostki, które wydatkowały w 2018 roku środki dotacji na restrukturyzację jednostek naukowych, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni, działalności jednostek naukowych lub uczelni związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki są zobowiązane do złożenia raportu rocznego w systemie ZSUN/OSF w terminie do dnia 31 marca 2019 r.
Dotacja na utrzymanie potencjału oznacza utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej;
Dotacja na młodych naukowców oznacza działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2435), zwanej dalej „ustawą okołobudżetową”. Zgodnie z art. 24 pkt 1 ww. ustawy wyłączenie, o którym mowa w art. 316 ust. 1  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), zwane dalej „Przepisami wprowadzającymi”, nie obejmuje środków finansowych przyznanych na finansowanie działalności statutowej w zakresie:

 1. kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych,
 2. utrzymania specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej,
 3. utrzymania specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni,
 4. działalności jednostek naukowych lub uczelni związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Zatem z wykorzystania tych środków finansowych należy złożyć raport na zasadach dotychczasowych zgodnie z § 13  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1462).
Zgodnie z art. 24 pkt 2 ustawy okołobudżetowej,  art. 316 ust. 2  Przepisów wprowadzających stosuje się wyłącznie w odniesieniu do środków przyznanych na:

 1. utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej,
 2. działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym – i niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przepis ten ma zastosowanie do ww. dotacji przyznanych w 2018 r. oraz przyznanych w 2017 r. i przeniesionych na 2018 r.
Środki te stają się subwencją i stosuje się do nich przepis art. 407 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245).

Środki wydatkowane do dnia 31 grudnia 2018 r. powinny być rozliczone zgodnie z § 13  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495). W myśl tego przepisu jednostka naukowa, której przyznano środki finansowe na utrzymanie potencjału badawczego lub na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, składa raport roczny z ich wykorzystania.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-w-sprawie-rozliczania-srodkow-finansowych-przyznanych-na-dzialalnosc-statutowa

Posted in Wiadomości.