Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięcie pierwszego konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” przewidywane jest na II połowę lutego 2019 r.

Przesunięcie o miesiąc terminu ogłoszenia wyników konkursu jest związane ze zmianami wprowadzonymi do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198). Zmiany te zostały wprowadzone po stwierdzeniu, na podstawie analizy wniosków złożonych w konkursie, że znaczna liczba wnioskodawców nie jest w stanie uzupełnić dokumentacji o kopię aktualnego wypisu z rejestru dzienników i czasopism, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, w określonym w tym rozporządzeniu terminie 7 dni. W większości przypadków wynikało to z wydłużonych procedur sądowych, na które wnioskodawcy nie mieli wpływu. W związku z powyższym, z uwagi na słuszny interes wnioskodawców, znowelizowano obowiązujące przepisy, wprowadzając możliwość ustalenia przez Ministra dłuższego terminu na uzupełnienie braków formalnych wniosku, a w przypadku wnioskodawców, których wnioski pozostawiono bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia ww. braku w terminie 7 dni – wprowadzono możliwość powtórnego złożenia wniosku w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 30 listopada 2018 r.

Opisane powyżej umożliwienie skutecznego złożenia wniosków wszystkim zainteresowanym spowodowało, że wydłużył się termin przekazania części wniosków do oceny przez zespół doradczy. W połączeniu z dwuetapową oceną projektów (formalną i merytoryczną) spowodowało to, że proces opiniowania nie został jeszcze zakończony. Należy podkreślić, że dopiero zakończenie oceny wszystkich zgłoszonych projektów umożliwi ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie beneficjentów programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, co powinno nastąpić w II połowie lutego 2019 r.

Posted in Wiadomości.