Kwalifikowalność kosztów w rozstrzygniętych konkursach NCN

Przypominamy, że w przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz SONATA 13 obowiązuje już zmiana wprowadzona pismem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca okresu kwalifikowalności kosztów w projekcie.

Dla projektów zakwalifikowanych do finansowania począwszy od 26. edycji konkursowej, tj. konkursów ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2017 r., czyli począwszy od MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13 koszt kwalifikowalny to wydatek, który został poniesiony od dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Centrum o przyznaniu środków finansowych do dnia zakończenia realizacji projektu i spełnia pozostałe warunki określone w „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie jednostki lub kierownika projektu nie można występować do Centrum o zwrot poniesionych kosztów.

Zmiana ta obowiązuje również dla projektów, w których finansowanie stanowi dla jednostki lub dla minimum jednego partnera konsorcjum naukowego pomoc publiczną.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_21_przypomnienie_kwalifikowalnosc_kosztow

Posted in Wiadomości.