Migracja danych do PBN 2.0

Poniżej udostępniamy Państwu informację przesłaną przez OPI:

W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu PBN 2.0 informujemy, że wszystkie dane znajdujące się w Module Repozytoryjnym systemu PBN zostaną w sposób automatyczny przeniesione do PBN 2.0. Dane znajdujące się w Module Sprawozdawczym będą migrowane w sposób półautomatyczny. W niektórych przypadkach będzie wymagane podjęcie decyzji i wykonanie pewnych czynności przez użytkowników. W najbliższych dniach udostępnimy Państwu narzędzie, które pozwoli na migrację różnych typów publikacji, tak aby zachowana była ich spójność i prawidłowe przypisanie punktacji oraz aby zachowana była zgodność danych z rozporządzeniem. Jeszcze przed otrzymaniem narzędzia dostarczymy Państwu kompleksową informację jakie działania trzeba będzie podjąć, aby przygotować publikacje do prawidłowego przeniesienia ich do PBN 2.0. Ze względu na to, że część typów publikacji jest inaczej reprezentowana w nowym modelu danych, udostępnimy Państwu informację jak będzie wyglądała konwersja rodzajów publikacji na nowe typy oraz jakie działania trzeba będzie podjąć, aby dotychczas raportowane publikacje były zgodne z nowym modelem.

Zadania do wykonania w procesie migracji

Zadaniami do wykonania w związku z migracją będą:

  1. wskazanie publikacji do przeniesienia do PBN 2.0 w przypadku duplikatów na wydziałach,
  2. dokonanie korekty błędnego ISBN lub uzupełnienie ISBN w przypadku jego braku w monografiach (pole wymagane przez rozporządzenie),
  3. uzupełnienie języków i krajów w przypadkach, gdzie nie zostały zmapowane automatycznie.

https://pbn.nauka.gov.pl/

Posted in Wiadomości.