MINIATURA 1 – formularze wniosków w systemie OSF dostępne

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do 31 grudnia 2017 r.

Informujemy, że w systemie OSF został udostępniony formularz wniosku w konkursie MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe. Przypominamy, że wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wnioskodawca zobowiązany jest do podania we wniosku adresu ESP (ePUAP). Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku. W tej sekcji należy wygenerować PDF wniosku do NCN, a następnie załączyć wygenerowany wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

Jednocześnie informujemy, że w sekcji Informacje dla wnioskodawców zamieszczone zostały szczegółowe instrukcje dotyczące konkursu MINIATURA 1, w tym składania i wysyłki wniosku w systemie OSF.

Koszty  pośrednie to  koszty  pośrednio  związane  z realizacją  działania  naukowego, niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  umowy  o  finansowanie.Maksymalna wysokość kosztów pośrednich to 10% kosztów bezpośrednich.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-04-miniatura-formularze-wnioskow-dostepne

DANE DO WNIOSKÓW:

Nazwa Jednostki UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA, MAZOWIECKIE
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail  prorektornauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor ds. naukowych

dr hab. Maciej Duszczyk

Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? – W zależności od Jednostki. Jednostka otrzymująca BST zaznacza „TAK”, Jednostka nieotrzymująca BSt zaznacza ?NIE”
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? Tak
OŚWIADCZENIE O NIEWYSTĘPOWANIU POMOCY PAŃSTWA (przy wnioskach NCN)
3 x TAK
Numer konta dla projektów badawczych z NCN od 15 konkursu włącznie: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386
(Bank Polska Kasa Opieki SA)

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA


Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MINIATURA1 – informacje ogólne

1. Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN. W konkursie MINIATURA 1 nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Wniosek można złożyć w dowolnie wybranym momencie w okresie od otwarcia naboru do zakończenia naboru wniosków.

  • Otwarcie naboru wniosków: 04.05.2017 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 31.12.2017 r.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie wydana do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.


2. Podmioty upoważnione do składania wniosków w konkursie

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację działań naukowych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt.1, 3 – 6  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

1) jednostki naukowe;

3) sieci naukowe i jednostki  organizacyjne  uczelni  niebędące  podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;

4) centra naukowo-przemysłowe;

5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

5a) centra naukowe uczelni;

6) biblioteki naukowe.

Wnioskodawcą w konkursie MINIATURA 1  nie może być osoba fizyczna.

Środki na finansowanie działania naukowego nie mogą stanowić pomocy państwa (pomocy publicznej lub pomocy de minimis) dla podmiotu występującego z wnioskiem. Osoba realizująca działanie, w dniu złożenia wniosku musi być zatrudniona w danej jednostce na podstawie umowy o pracę (bez względu na wymiar umowy i zajmowane stanowisko).


3. Badania podstawowe

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki jako: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.


4. Pojedyncze działanie naukowe

Działania naukowe planowane do realizacji, powinny dotyczyć jednego z niżej wymienionych rodzajów:

  • badania wstępne,
  • badania pilotażowe,
  • kwerenda,
  • staż naukowy,
  • wyjazd badawczy,
  • wyjazd konferencyjny,
  • konsultacje naukowe,
  • inne.

W przypadku, gdy osoba realizująca działanie uważa, że planowane przez nią działanie nie dotyczy żadnego z wymienianych rodzajów działań to wówczas powinna wybrać opcje „inne” i samodzielnie określić rodzaj działania naukowego.


5. Panele NCN

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski w dyscyplinach lub grupach dyscyplin naukowych określonych w panelach dziedzinowych w podziale przyjętym przez Radę NCN. Wniosek musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Osoba realizująca działanie wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji osoby realizującej działanie naukowe jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie.

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch działów nauki jednocześnie np. HS i NZ. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla grup dyscyplin  HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli i decydując się na zmianę docelowego panelu sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione.


6. Osoba realizująca działanie naukowe

Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Osoba realizująca działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA 1 powinna mieć nadany stopień naukowy doktora w okresie pomiędzy 1 stycznia 2005 r. a dniem złożenia wniosku.

Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach  urlopu  macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu  rodzicielskiego  i urlopu   wychowawczego   udzielonych   na   zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia  rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością  do  pracy,  w  tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

Osoba realizująca  działanie naukowe może posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego jak również tytuł naukowy profesora, o ile uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

UWAGA: wiek osoby realizującej  działanie naukowe nie ma znaczenia.

Realizującymi działanie naukowe mogą być wyłącznie osoby, które nie kierowały i nie kierują realizacją projektu oraz nie są laureatami innych konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez NCN.

Osobą realizującą działanie w ramach konkursu Miniatura można być tylko raz.


7. Okres realizacji działania naukowego

Okres realizacji działania naukowego wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w przypadku wcześniejszego zakończenia jego realizacji.


8. Formy finansowania

W konkursie MINIATURA 1 środki finansowe, na działania naukowe zakwalifikowane do finansowania przyznaje w drodze decyzji Dyrektor NCN, w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Realizacja działania odbywa się na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy stanowiących załącznik do ogłoszenia o konkursie. Złożenie wniosku w  konkursie MINIATURA 1 oznacza akceptację warunków realizacji i finansowania działania naukowego przez Wnioskodawcę

Wysokość finansowania powinna mieścić się w granicach od 5 000 do 50 000 złotych. Środki przyznane na realizację działania nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki realizującej działanie.

W ramach konkursu MINIATURA 1 nie można wnioskować o zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania ani planować wynagrodzeń  oraz  stypendiów  naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych  niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie.

Wysokość kosztów pośrednich nie może przekraczać 10% wnioskowanych kosztów bezpośrednich.

Wnioskodawcy oświadczają, że działanie naukowe wskazane we wniosku  nie jest i nie było finansowane z innych źródeł. Jeśli wnioskodawca lub osoba realizująca działanie naukowe  równocześnie ubiega się o jego finansowanie z innego źródła, zobowiązana jest podać we wniosku to źródło. W przypadku otrzymania finansowania  z innych źródeł, należy poinformować o tym fakcie Centrum, a w dalszej kolejności wybierać jedno ze źródeł  finansowania.

Wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej, może zostać złożony ponownie po 30 dniach od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.


9. Sposób i kryteria oceny wniosku

Przebiega w następujących etapach:

1. Ocena formalna wniosku jest wykonywana przez Koordynatorów Dyscyplin, którzy weryfikują czy dany wniosek spełnia wymagania zgodnie z uchwałą i załącznikami. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej nie jest przekazywany do oceny merytorycznej.

UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

2. Ocena merytoryczna – dokonywana jest przez członków Zespołu Ekspertów, powoływanych w ramach danego działu nauki. Przy ocenie bierze się pod uwagę czy spełnione jest kryterium odnośnie badań podstawowych, osiągnięcia naukowe osoby realizującej działanie. Ocenia się również poziom naukowy danego działania i jego nowatorskość oraz jaki będzie jego wpływ na dalszą karierę naukową osoby realizującej działanie, a także zasadność zakładanych kosztów w stosunku do przedmiotu działania.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z wyników indywidualnych ocen sporządzonych przez trzech członków Zespołu Ekspertów. Wniosek, który uzyska ocenę negatywną od co najmniej dwóch ekspertów, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.


10. Opisu działania naukowego

Opis działania naukowego nie może przekroczyć objętości 1 strony maszynopisu.

W opisie należy zamieścić następujące informacje:

1) Syntetyczny opis badań prowadzonych przez osobę realizującą działanie naukowe;

2) Opis działania przewidzianego do realizacji;

3) Uzasadnienie konieczności realizacji wybranego działania;

4) Spodziewany efekt.

Opis badań należy  załączyć do wniosku w systemie OSF  w formie pliku PDF. Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę opisu, zgodnie ze schematem podanym w formularzu.

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.


11. Dodatkowe zgody

Wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego działanie naukowe wymaga dodatkowych zgód lub pozwoleń (właściwej komisji bioetycznej, właściwej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, innych pozwoleń zgodnych z zasadami dobrych praktyk obowiązujących w danej dyscyplinie/dyscyplinach naukowych lub zgody na badania kliniczne). Deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów.

Jeśli Zespół Ekspertów stwierdzi, że zaplanowane działanie wymaga odpowiednich zgód lub pozwoleń, a nie zostało to oświadczone, wniosek może zostać odrzucony z dalszego postępowania ewaluacyjnego.

Jeśli badania mogą wzbudzić wątpliwości etyczne, wnioskodawca może je wyjaśnić w oknie: ”Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)”. Należy wówczas przedstawić numery uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje badania kliniczne podlegające ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych należy w oknie „Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego” wpisać odpowiednie uzasadnienie.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1-1

Posted in Wiadomości.