MINIATURA 3 – konkurs na działanie naukowe

Badacz przewidziany do realizacji działania naukowego we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA 3 nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

W danej edycji konkursu MINIATURA mogą być zgłaszane wnioski na realizację jednego spośród poniższych działań naukowych, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł:

  • a) badania wstępne/pilotażowe,
  • b) kwerenda,
  • c) staż naukowy,
  • d) wyjazd badawczy,
  • e) wyjazd konsultacyjny;
 • We wniosku można zaplanować działanie naukowe trwające nie dłużej niż 12 miesięcy.
 • Wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych
 • Przy planowaniu działania naukowego należy uwzględnić to, że decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze – takie między innymi działania naukowe będą mogli zrealizować naukowcy w konkursie MINIATURA. Właśnie ruszyła trzecia już edycja tzw. „małych grantów”, których celem jest umożliwienie naukowcom stawiania pierwszych kroków w systemie grantowym.

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się o inne formy finansowania. W konkursie mogą składać wnioski badacze posiadający stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA wynosi 20 mln zł.

MINIATURA realizowana jest w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty Centrum. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF od 17 czerwca do 30 września 2019 r. Przyjmowanie wniosków może jednak zostać wstrzymane w momencie spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Dlatego też warto zaplanować złożenie wniosku we wcześniejszym terminie. Proces oceny jest uproszczony i przebiega jednostopniowo, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Rozpoczęcie realizacji zadania także jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

Zwracamy uwagę, że w konkursie MINIATURA 3 zmodyfikowano zarówno warunki, jakie musi spełnić osoba realizująca działanie naukowe, jak i katalog ograniczeń w występowaniu z wnioskami w pozostałych konkursach NCN. Osoba wskazana we wniosku jako realizująca działanie nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Warunek ten obowiązuje do momentu, aż decyzja dotycząca wniosku rozpatrywanego w konkursie MINIATURA 3 stanie się ostateczna. Szczegółowe warunki konkursu można znaleźć tutaj.

Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z realizacją działania naukowego, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o finansowanie. Maksymalna wysokość kosztów pośrednich to 10% kosztów bezpośrednich.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku do NCN w konkursie Miniatura (1 egz), podpisaną przez Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW.
Pobrane z systemu OSF wniosek oraz oświadczenie w formacie PDF należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Pliki zostaną podpisane podpisem elektronicznym przez Rektora
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna wniosku oraz oświadczenia zostaną przesłaną przez BOB do kierownika projektu i do Sekcji Obsługi Badań Jednostki

Uprzejmie przypominamy o konieczności załączenia obu plików w systemie osf (należy wejść na stronę https://osf.opi.org.pl/ i w panelu „ELEKTRONICZNA WYSYŁKA” wczytać pliki, a następnie kliknąć „WYŚLIJ DO NCN”).

Posted in Wiadomości.