MINIATURA 5 – „Małe granty” czekają na rozdanie

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł.

UWAGA ZMIANY!

Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.
O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 5 w kwocie 15 mln zł.

 • Koszty pośrednie  -10% kosztów bezpośrednich.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 5 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r. (w BOB – do 27 września 2021). 

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego albo
 • wyjazdu konsultacyjnego.

Najważniejsze zmiany

 1. Uszczegółowiono zakres informacji wymaganych we wniosku (rozdz. III § 4 w Warunkach oraz regulaminie przeprowadzania konkursu MINIATURA). Poszerzono zakres informacji wymaganych we wniosku w części dotyczącej osiągnięć naukowych osoby wskazanej do realizacji działania naukowego.
 2. Zmieniono kryteria oceny wniosków (rozdz. VIII § 24 w Warunkach oraz regulaminie przeprowadzania konkursu MINIATURA oraz zasady oceny wniosków).
 3. Zmieniono warunki, które musi spełniać wniosek rekomendowany do finansowania (rozdz. VIII § 26 w Warunkach oraz regulaminie przeprowadzania konkursu MINIATURA).
 4. Dopuszczono możliwość finansowania z kosztów pośrednich wydatków związanych z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie (§ 2, 4 i 5 w katalogu kosztów w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA).

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu MINIATURA 5https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5


Informacje praktyczne:

 • Numer konta dla projektów badawczych  NCN: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386, (Bank Polska Kasa Opieki SA

Procedura składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu w części Wniosek podpisany elektronicznie – Pobierz ostateczną wersję wniosku

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf ostateczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisana przez prorektora „Ostateczna wersja wniosku” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Plik podpisany elektronicznie (dokument podpisany przez Rektora)
 • Skan upoważnienia (zostanie dołączony do wiadomości e-mailowej)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
Posted in Wiadomości.