MNiSW – przesunięcie terminu złożenia raportów

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informujemy, że w ramach poniższych strumieni finansowania, zostaje przesunięty termin złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z 31 marca na 30 kwietnia 2020 r.:

  • inwestycje związane z kształceniem i działalnością naukową współfinansowane ze źródeł zagranicznych, 
  • utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej,
  • programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra,

oraz raporty roczne składane na podstawie:

  • § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych,
  • § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,umów cywilnoprawnych zawartych z Wnioskodawcami na realizację projektów finansowanych ze środków na naukę przyznanych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87),
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/przesuniecie-terminu-zlozenia-raportow

Posted in Wiadomości.