Nabór wniosków do konkursu START 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ze względu na rozwój pandemii Covid-19 termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) zostaje przesunięty z 2 listopada br. na 18 grudnia br. Termin ogłoszenia laureatów konkursu najprawdopodobniej także ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy najpóźniej pod koniec I kwartału 2021 r.

Jednocześnie, w celu zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans w procesie oceny konkursowej, uprzejmie informujemy, że informacje zawarte we wniosku o stypendium START (w szczególności opis osiągnięcia badawczego oraz lista publikacji) powinny być aktualne nie później niż na dzień 2 listopada.

Wszystkie pozostałe elementy procesu składania wniosków i procedury konkursowej pozostają bez zmian.

Kandydatów zachęcamy do przesyłania wniosków na bieżąco.

Dodatkowo – w związku z pandemią Covid-19 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zezwoliła na podpisywanie przez rektora wniosków podpisem elektronicznym. Wobec tego uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów w formacie pdf na adres beatabest@adm.uw.edu.pl

Deadline składania wniosków:

 • w BOB: 10 grudnia 2020
 • NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI w FNP UPŁYWA: 18.12.2020 (zmiana terminu! ) 

Od  23 września młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2021).

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start  i Instrukcją przygotowania wniosku zamieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków.

W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie podwyższone.

Wszystkich kandydatów zapraszamy do ubiegania się o stypendia wyjazdowe do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą. Stypendia przyznawane są laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START na podstawie zasad opisanych w Instrukcji przygotowania wniosku.

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP, przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START :

 • skan wniosku w wersji pdf (podpisany przez Wnioskodawcę)
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)

należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej do Biura Obsługi Badań UW do 10 grudnia br. 


KOLEJNOŚĆ UŁOŻENIA DOKUMENTÓW WE WNIOSKU

Dokumenty we wniosku drukowanym przesyłanym do siedziby Fundacji powinny być ułożone w następującej kolejności:

 1. Curriculum Vitae Format nazwy pliku: Nazwisko.CV (w nazwach plików nazwisko bez polskich liter)

Objętość CV nie powinna przekroczyć 3 stron. CV powinno zawierać w kolejności:

 •  Dane personalne i teleadresowe;
 •  Przebieg wykształcenia;
 •  Doświadczenia zawodowe (miejsca prowadzenia badań naukowych);
 •  Najważniejsze staże zagraniczne (miejsce, termin, czas trwania);
 •  Najważniejsze własne projekty badawcze (tytuł, nazwa programu, instytucja przyznająca);
 •  Do 5 najważniejszych konferencji naukowych z informacją o formie wystąpienia kandydata;
 •  Najważniejsze nagrody, wyróżnienia otrzymane przez kandydata.

UWAGA: Do CV nie należy dołączać listy wszystkich publikacji kandydata

 1. Lista – dorobek naukowy

Format nazwy pliku: Nazwisko.lista

Lista powinna zawierać maksymalnie do pięciu oryginalnych publikacji, o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku naukowym. Teksty maksymalnie trzech z tych publikacji patentów lub komunikatów konferencyjnych w całości lub w części (zależnie od wielkości) należy dołączyć do wersji elektronicznej wniosku. Jeżeli wśród oryginalnych, najważniejszych publikacji kandydata są prace zbiorowe, czyli takie, które posiadają więcej niż jednego autora, należy w każdym przypadku określić wkład pracy kandydata, w formie opisu (1-2 zdania), na czym ten wkład polegał. Na liście publikacji należy podać informację, jeśli kandydat jest autorem korespondencyjnym.

UWAGA: Na liście dorobku naukowego NIE mogą być umieszczone zgłoszenia patentowe tylko patenty. O zgłoszeniach można poinformować w szerokim opisie dokonania badawczego.

UWAGA: Lista publikacji powinna być podpisana przez kandydata i opiekuna naukowego.

Prace przyjęte do druku mogą być umieszczone na liście dorobku naukowego tylko w przypadku załączenia dokumentu z wydawnictwa, potwierdzającego przyjęcie pracy do druku. Zaświadczenia przyjęcia pracy do druku mogą być napisane w dowolnej formie i przesłane do kandydata pocztą tradycyjną lub elektroniczną (z treści powinno wynikać jednoznacznie, że praca została przyjęta i zostanie opublikowana). Jeśli publikacja jest już dostępna w wersji elektronicznej i posiada nr DOI, można ją uznać za opublikowaną.

Zaświadczenia o przyjęciu do druku powinny być zeskanowane do jednego lub dwóch plików. Format nazwy pliku: Nazwisko.przyjecie_do_druku lub Nazwisko.przyjecia_do_druku

IMPACT FACTOR

Podawanie współczynnika Impact Factor przez kandydatów nie jest obowiązkowe, ponieważ nie stanowi to kryterium oceny dorobku naukowego kandydatów.

 1. Teksty publikacji (załączamy tylko do wniosku on-line)

Format nazwy plików: Nazwisko.publikacja1 i odpowiednio: Nazwisko.publikacja2, itd.

Do elektronicznej wersji wniosku należy dołączyć teksty maksymalnie 3 prac, wybranych przez kandydata jako najważniejsze w jego dorobku. Wśród nich mogą być prace w druku, pod warunkiem dołączenia zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do druku. Maksymalna wielkość plików to 20MB. W przypadku obszernych publikacji, książek, prosimy o przesłanie tylko spisu treści, wstępu i zakończenia, bądź tych fragmentów, na podstawie których recenzenci mogą ocenić wagę publikacji.

UWAGA: Po dołączeniu załączników do formularza należy sprawdzić, czy pliki z publikacjami otwierają się poprawnie oraz czy nie są zakodowane lub uszkodzone.

 1. Opis oryginalności dokonania badawczego/ dokonań badawczych

Format nazwy pliku: Nazwisko.dokonanie

Opis oryginalności dokonania badawczego powinien być przygotowany w odniesieniu do listy najważniejszych publikacji kandydata. Cały opis nie powinien przekraczać 2 stron.

 1. Opinia opiekuna naukowego Format nazwy pliku: Nazwisko.opinia

Opinia opiekuna naukowego kandydata lub kierownika zespołu badawczego, w którym kandydat prowadzi badania. Opinia w wersji drukowanej i elektronicznej (skan) powinna zawierać podpis opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym może być wyłącznie bezpośredni przełożony lub kierownik zespołu badawczego (w przypadku doktorów), a w przypadku doktorantów – promotor również promotor pomocniczy.

 1. Oświadczenia Opiekuna naukowego

Format nazwy pliku: Nazwisko.Oświadczenia_Opiekuna

Wzór oświadczenia znajduje się w dokumentach do pobrania. Po podpisaniu należy załączyć skan.

 1. Opis planów naukowych na najbliższy rok Format nazwy pliku: Nazwisko.plany

Opis planów naukowych dotyczy roku kalendarzowego 2021 i może obejmować informacje o planach wynikających z realizacji grantu badawczego uzyskanego w innej niż Fundacja instytucji, finansującej badania naukowe, np. NCN. Opis ten nie powinien przekraczać 2 stron.

 1. Dokumenty związane z ubieganiem się o Stypendium wyjazdowe

Format nazwy plików; Nazwisko.wyjazd_program; Nazwisko.wyjazd_osrodek, Nazwisko.wyjazd_zaproszenie (Zobacz też: Uwagi dotyczące Stypendiów wyjazdowych – poniżej)

 1. Oświadczenie o zmianie nazwiska

Format nazwy plików; Nazwisko.zmiana,

Wzór oświadczenia znajduje się w plikach do pobrania. Należy go wypełnić podpisać i załączyć skan. (dotyczy wyłącznie osób, które zmieniały nazwisko i posiadają dorobek naukowy pod poprzednim nazwiskiem).

INNE ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż powyżej wymienione, np. podwójnych opinii, listów rekomendacyjnych, pochwał, listy wszystkich publikacji kandydata, itp.

UWAGI DOTYCZĄCE STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH W RAMACH STYPENDIUM START

UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM WYJAZDOWE

Ubieganie się o stypendium wyjazdowe nie jest obowiązkowe. Stypendium wyjazdowe mogą otrzymać wyłącznie laureaci konkursu START. Wniosek o stypendium wyjazdowe należy wypełnić i złożyć razem z wnioskiem o stypendium START, przy czym stypendium wyjazdowe jest niezależne od kwoty stypendium START i jest wypłacane dodatkowo. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od miejsca pobytu i czasu trwania wyjazdu. Przyznana kwota, zapewniająca podróż i pobyt, jest wypłacana przez Fundację na konto stypendysty, podane w umowie o stypendium.

UWAGA: Aby wniosek o Stypendium wyjazdowe został rozpatrzony, należy w zakładce „Podstawowe informacje” – „stypendium wyjazdowe” podać wymagane informacje o wyjeździe w formularzu wniosku o stypendium START, a także dołączyć odpowiednie dokumenty w zakładce „Załączniki”. Brak tych dokumentów spowoduje, że wniosek o Stypendium wyjazdowe nie będzie rozpatrywany. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku znajduje się poniżej.

UZASADNIENIE WYBORU OŚRODKA I OPIS WSPÓŁPRACY

Załącznik zawierający uzasadnienie wyboru ośrodka wraz z krótką informacją o charakterze planowanego wyjazdu i ogólny program wizyty nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu.

OŚRODEK NAUKOWY/OSOBA ZAPRASZAJĄCA

Informacja o ośrodku zagranicznym, do którego kandydat/ka planuje wyjechać, powinna zawierać pełną nazwę instytucji i jej dokładny adres, a także adres strony internetowej. Należy także uwzględnić imię nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko i dorobek naukowy osoby zapraszającej (na podstawie życiorysu naukowego). Załącznik nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu.

LIST ZAPRASZAJĄCY

List zapraszający na wyjazd powinien zawierać zaproszenie, bądź potwierdzenie przyjęcia kandydata na wizytę naukową w instytucji zagranicznej. Listy zapraszające mogą być przygotowane w dowolnej formie i przekazane kandydatowi w wersji drukowanej lub elektronicznej. Nie określamy sformalizowanej wersji listu zapraszającego.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH

Głównym kryterium przyznania Stypendium wyjazdowego jest merytoryczne uzasadnienie planowanego pobytu. Ważna jest również naukowa ranga ośrodka i potencjał naukowy jego kadry, a szczególnie oryginalność dorobku naukowego osoby zapraszającej stypendystę.

Proszę zwrócić uwagę, że celem Stypendiów wyjazdowych jest poznanie NOWYCH ośrodków naukowych i nawiązywanie NOWEJ współpracy z kadrą naukową tychże ośrodków. Intencją FNP nie jest wspieranie wyjazdów do ośrodków, w których kandydat/ka już przebywał/a, bądź na zaproszenia osób, z którymi współpraca już istnieje lub są prowadzone wspólne projekty badawcze, a w szczególności wspólnie opublikowane prace. Intencją FNP jest, aby wyjazdy studyjne w ramach programu START służyły rozwojowi karier stypendystów programu.

Stypendyści – niejednokrotnie znajdujący się aktualnie w bardzo ważnym etapie rozwoju naukowego – mogą wykorzystać wyjazdy studyjne m.in. do nawiązania nowych partnerstw naukowych, np. nawiązanie relacji mentoringowej ze wskazaną we wniosku osobą. Wizyta w danym ośrodku może też być sprawdzeniem/przygotowaniem do dłuższego wyjazdu o charakterze stażu doktorskiego. Najważniejsze jednak, aby cel i założenia wizyty studyjnej wynikały bezpośrednio z indywidulanych potrzeb stypendysty, a nie np. zespołu w którym aktualnie pracuje czy były wypadkową istniejącej już relacji z danym ośrodkiem (via szef czy promotor). Fundacja w tym aspekcie zachęca do podejmowania samodzielnych działań przez stypendystów i świadomego kształtowania swego rozwoju jako naukowców, szczególną pomocą w tym zakresie mogą być konsultacje z mentorem.

SPRAWOZDANIE ZE STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH

W ciągu dwóch miesięcy po realizacji Stypendium wyjazdowego stypendysta jest zobowiązany do złożenia w Fundacji sprawozdania (według otrzymanego wzoru) wraz z poświadczeniem pobytu z zagranicznego ośrodka, w którym przebywał. Rozliczenia finansowe nie są wymagane.


Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

Rektor/Prorektor:
Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Dane do wniosku START FNP na 2021

Dane do wniosku START FNP na 2021

DO BOB przesyłamy na adres beatabest@adm.uw.edu.pl:

 • Wniosek (w pdf, podpisany przez Wnioskodawcę)
 • Załączniki:
  1. CV kandydata
  2. Lista max 5 wybranych najważniejszych publikacji, patentów lub wystąpień konferencyjnych
  3. Potwierdzenie przyjęcia do druku publikacji
  4. Opis oryginalności najważniejszego dokonania /najważniejszych dokonań badawczych
  5. Opis planów naukowych na najbliższy rok kalendarzowy 2021
  6. Podpisana opinia opiekuna naukowego (w przypadku doktorów – opinia kierownika zespołu badawczego, lub bezpośredniego przełożonego, a w przypadku doktorantów – promotora)
  7. Podpisane oświadczenie opiekuna naukowego kandydata (wzór oświadczeń opiekuna naukowego znajduje się w dokumentach do pobrania)

Nieobowiązkowe jeśli nie dotyczy:

 • Stypendium wyjazdowe do zagranicznego ośrodka naukowego
  Wyłącznie dla ubiegających się o dodatkowe finansowanie na Stypendium wyjazdowe.
  WYMAGANE:
  (1) uzasadnienie i program wyjazdu,
  (2) info o ośrodku zagranicznym i osobie zapraszającej
  (3) list zapraszający – może być wydruk e-maila
 • W przypadku kandydatów, których publikacje, patenty lub wystąpienia konferencyjne ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska – wzór w plikach do pobrania

Biuro zawozi wnioski do FNP.

Szczegóły: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia w konkursie 2021 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat  1% podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Szczegółowe informacje o programie i dokumenty do pobrania znajdują się na:

Posted in Wiadomości.