Nabór wniosków na rozbudowę infrastruktury badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2019 rok, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

  1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
  2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się jednostka naukowa, oświadczenie kierownika jednostki naukowej o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym. Wygenerowanie całego wniosku możliwe jest tylko dla wersji roboczej (uwaga – nie należy przesyłać wydruku całego wniosku do MNiSW).

Wygenerowaną część A wniosku („wersja dla Ministerstwa”) należy:

  • wydrukować, a następnie podpisać i przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa,

albo

  • dołączyć plik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego w ePUAP, a następnie przygotowane pismo podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MNiSW (po pomyślnym wysłaniu części A wniosku w ePUAP, system powinien wystawić Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – UPP).

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., pozostaną bez rozpoznania.

Dotyczy to zarówno wniosków wysłanych w systemie OSF, gdzie decyduje data wysłania w systemie, jak i części A wniosku, wysłanej za pomocą jednego ze sposobów, określonych w pkt 1 i 2, gdzie decyduje data stempla pocztowego, bądź data Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w związku z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego inwestycji, wnioski, które zaczęli Państwo wypełniać w systemie OSF przed zmianą rozporządzenia, ze względów technicznych, nie będą mogły być wysłane do MNiSW. W celu wysłania wniosku należy przenieść dane do nowoutworzonego wniosku.

Odnośniki

 

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/termin-zakonczenia-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-na-2019-r.html


Informacja dotycząca sposobu realizacji inwestycji służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (czwartek, 12 lipca 2018)

 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie inwestycji (poniedziałek, 9 lipca 2018)

Posted in Wiadomości.