Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2020 za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Wniosek składa się do Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Posted in Wiadomości.