Nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020

Poznaliśmy laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową. Wśród wyróżnionych są badacze z Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Andrzej Udalski wraz z zespołem projektu OGLE, dr hab. Magdalena Bieniak, dr hab. Marek Giergiczny, dr Bartłomiej Chromik, dr inż. Dariusz Jaruga, dr Tomasz Kociumaka oraz dr Marta Strzelecka.

W kategorii osiągnięć naukowych nagrodę Prezesa Rady Ministrów otrzymał:

Prof. Andrzej Udalski z zespołem projektu OGLE: dr Dorotą Skowron, dr. Janem Skowronem, dr. Przemysławem Mrozem, prof. Michałem Szymańskim, prof. Igorem Soszyńskim, dr hab. Pawłem Pietrukowiczem, dr. hab. Szymonem Kozłowskim, dr. Radosławem Poleskim, dr. Krzysztofem Ulaczykiem, dr. Mariuszem Gromadzkim, mgr. Krzysztofem Rybickim, mgr. Patrykiem Iwankiem, mgr. Marcinem Wroną; zespół został nagrodzony za opracowanie  trójwymiarowej mapa Drogi Mlecznej.

Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) to największy projekt obserwacyjny w historii polskiej astronomii, który wniósł ogromny wkład w rozwój nowych obszarów astrofizyki. „Odkrycia zjawisk mikrosoczewkoania grawitacyjnego, zastosowanie nowych technik poszukiwania planet pozasłonecznych czy badania zmienności fotometrycznej nieba na trwałe wpisały się w dorobek współczesnej astronomii. Przełomowe znaczenie osiągnięcia zespołu polega na wykorzystaniu po raz pierwszy do badań Drogi Mlecznej bardzo licznej próbki obiektów, do których możliwe jest bezpośrednie wyznaczenie odległości z dużą dokładnością. Obiektami tymi są gwiazdy pulsujące–cefeidy, które zostały odkryte w dużej liczbie podczas wieloletnich obserwacji Drogi Mlecznej przez zespół OGLE. Dzięki mapie astronomowie uzyskują nowy precyzyjny obraz rozmieszczenia młodej populacji gwiazd naszej Galaktyki” – napisano w uzasadnieniu nagrody.

 

W kategorii osiągnięć naukowych będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nagrodę otrzymali:

Dr hab. Magdalena Bieniak, autorka rozprawy habilitacyjnej „Poznawcze, psychologiczne i etyczne aspekty wiary w ujęciu Stefana Langtona († 1228). Studium źródłoznawcze i doktrynalne”, nagrodzona za „wybitnie erudycyjną i wzorcową edycję dzieła Stefana Langtona, połączoną ze zbiorem studiów dotyczących różnych zagadnień występujących w jego pracach, co stanowi doskonały, i już wykorzystywany, instrument do badań krytycznych i analiz edytorskich”.

Dr hab. Magdalena Bieniak jest adiunktem w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii UW. Prowadzi zajęcia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Od 2016 roku kieruje projektem „Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu”. Badania finansowane są z grantu Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis. Celem projektu, który zakończy się w 2021 roku, jest krytyczna edycja „Kwestii teologicznych” Stefana Langtona, inicjatora Wielkiej Karty Swobód, a także przekrojowe studium jego spuścizny literackiej. Dr hab. Bieniak jest autorką m.in. „The Soul-Body Problem at Paris ca. 1200-1250(Leuven, 2010), Stephen Langton, Quaestiones Theologiae (Oxford, 2014, wspólnie z Riccardem Quinto), „Individuals as Wholes. Gilbert of Poitiers’s Theory of Individuality” (w: F. Amerini i in., Mereology in Medieval Logic and Metaphysics, Pisa 2019).” – Pragnę z całego serca podziękować za wsparcie i życzliwość, których nieustannie doświadczam od początku mojej pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Wydział Filozofii tworzą wspaniali ludzie, z którymi współpraca to zaszczyt i przyjemność. Bez nich z pewnością nie otrzymałabym tej nagrody, która jest także ich sukcesem – komentuje otrzymanie nagrody dr hab. Bieniak.

 

Dr hab. Marek Giergiczny , autor rozprawy habilitacyjnej „Rozwój metodologii i aplikacje metod wyceny dóbr nierynkowych”, nagrodzony za „badania z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, stosowanej mikroekonomii i metodologii wyceny dóbr nierynkowych”.

Dr hab. Marek Giergiczny, prof. ucz,. jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, członkiem Katedry Mikroekonomii. Specjalizuje się w ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, modelowaniu preferencji i wyborów, mikroekonomii, mikroekonometrii. W swej karierze naukowej realizował m.in. projekt finansowany przez Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska „Accounting for indirect effects in the cost-benefit analysis”, a także badania „Niepewność i stabilność preferencji w badaniach preferencji deklarowanych”, na które otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis. Prowadzi zajęcia dla studentów dotyczące m.in. modelowania wyborów i wyceny dóbr nierynkowych. Jest autorem licznych publikacji – rozdziałów w książkach oraz artykułów, które ukazały się na łamach „Environmental and Resource Economics”, „Ecological Economics” czy „Bioscience”. Obecnie pracuje nad optymalnym społecznie modelem wykorzystania lasów.

 

W kategorii rozpraw doktorskich nagrodę otrzymali:

dr Bartłomiej Chromik z Wydziału „Artes Liberales” za rozprawą doktorską „Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego” (promotorzy: dr hab. Justyna Olko i dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, UAM), nagrodzony za „empatię badawczą i śmiałość metodyczną w studiach nad językiem, kulturą i historią Wilamowian”.

Dr Bartłomiej Chromik pochodzi z Kęt. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem międzynarodowego Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, założonego przez UW, School of Oriental and African Studies of the University of London, Leiden University, University of Groningen i Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena. Pracuje jako adiunkt na Wydziale „Artes Liberales”. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii lingwistycznej i kulturowej, a także współczesnej Ukrainy – jej kultury, społeczeństwa, polityki oraz historii. Kierował projektami: „Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic” (NPRH) oraz „Stworzenie klastra turystycznego w Gminie Wilamowice w oparciu o język wymysiöeryś i związaną z nim kulturę” (FNP). Angażuje się w działania na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego. Obecnie bierze udział w projekcie „Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability” (FNP), gdzie zajmuje się m.in. relacjami między gospodarką a językiem. Po pandemii zamierzam kontynuować badania nad ekonomicznymi aspektami huculskiej obrzędowości. – Nagroda będzie motywacją do jak najszybszej publikacji książki opartej na doktoracie – mówi laureat.

 

Dr inż. Dariusz Jaruga, autor rozprawy doktorskiej „Komunikacja sieciowa. Źródła informacji Big Data” (promotor prof. Włodzimierz Gogołek, UW), nagrodzony za „ideę i realizację projektu JAZON”.

Dr inż. Dariusz Jaruga jest pracownikiem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, członkiem Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. Prowadzi zajęcia dotyczące m.in. technologii informacyjnych i komunikacji sieciowej w zakresie nowych mediów, technologii multimedialnych, a także baz danych. Jest jednym z założycieli spółki spin-off UW – Centrum Rafinacji Informacji (CRI). Firma zajmuje się analizą Big Data – dużych zbiorów informacji dostępnych w cyberprzestrzeni.

– System Jazon jest unikalnym systemem kolekcjonowania danych tekstowych z różnych źródeł informacji, dostępnych online (internet) i offline (nośniki danych). Podstawowym zadaniem Jazona jest automatyzacja kolekcjonowania i normalizacji danych, która umożliwia ich dalszą analizę – tłumaczy dr inż. Jaruga. – Kolekcjonowanie, w zależności od cech źródła informacji, może odbywać się cyklicznie przez zdefiniowany czas (dotyczy to głównie zasobów internetowych) albo jednorazowo – informacje  dostarczane na nośnikach danych. Zabrane przez system dane są czyszczone z nadmiarowych, niepotrzebnych informacji, w celu ułatwienia procesu ich analiz – rafinacji. Spektrum realizowanych badań przy pomocy tego systemu jest bardzo szerokie. Przy pomocy Jazona były i są, wykonywane badania z zakresu nauk społecznych, innowacji technologicznych, ekonomii, nauki i techniki, w tym badania dotyczące eksploracji źródeł danych w zakresie działalności B+R+I, a także historii. Dowiedziono, iż opracowana technologia pozwala prowadzić badania nie tylko w obszarze przeszłych i aktualnie występujących zjawisk, ale także umożliwia prowadzenie badań w zakresie  dynamiki oraz prognozowania ich zmian – wyjaśnia naukowiec.

 

Dr Tomasz Kociumaka, autor rozprawy doktorskiej „Efektywne struktury danych dla zapytań wewnętrznych w tekstach” (promotor: prof. Wojciech Rytter, UW), nagrodzony za „przedstawienie oryginalnych i, w sposób mierzalny, lepszych od wcześniej znanych algorytmów przetwarzania tekstów dla kilku rodzajów zapytań, mających zastosowanie praktyczne np. w analizie sekwencji DNA”.

Dr Tomasz Kociumaka obronił rozprawę doktorską na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w 2019 r. Następnie odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Bar-Ilan w Izraelu. Obecnie realizuje kolejny staż – na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley

 

Dr Marta Strzelecka, autorka rozprawy doktorskiej „Oszacowania momentów wektorów losowych” (promotorzy: prof. Rafał Latała, UW, dr Piotr Nayar, UW), nagrodzona za „uzyskanie nowych wyników z zakresu badania oszacowań norm wektorów losowych w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej oraz uzyskanie nowego twierdzenia dotyczącego norm operatorowych macierzy losowych”.

Dr Marta Strzelecka jest starszym asystentem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html

Posted in Wiadomości.
Skip to content